CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Aktuality


Internetové stránky

16.6.2023, Praha

V rámci prací na volně navazujícícm projektu „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“ řešeném od 1.3.2022 byly zpřístupněny nové stránky věnované problematice raků.

Nové stránky naleznete na adrese: crayfish2022.vuv.cz

Byly dokončeny kontroly dalších instalovaných informačních cedulí

1.2.2022, Lokality s instalovanými cedulemi

V letech 2020 a 2021 byly zkontrolovány všechny informační panely, instalované v roce 2016 v rámci řešení projektu. Udržitelnost těchto panelů je 5 let. V roce 2021 bylo postupně zkontrolováno zbývajících 13 informačních panelů (cedulí), u kterých neproběhla kontrola v roce 2020. V tomto roce byly zkontrolovány panely v EVL Mešenský potok, EVL Přešínský potok, EVL Bradava, EVL Zákolanský potok - Podholí, EVL Stroupínský potok - Hředle a EVL Zlatý potok. Kolem cedule v EVL Radbuza bylo upraveno okolí panelu, které zarůstá náletovou vegetací. Chybějící cedule s invazními raky na Vltavě v Českém Krumlově, kde probíhá oprava jezu, byla nahrazena cedulí na rybníku Papež v Dobříši.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Byly provedeny kontroly instalovaných informačních cedulí

25.2.2021, Lokality s instalovanými cedulemi

V průběhu uplynulého období bylo postupně zkontrolováno celkem 22 z 36 informačních panelů (cedulí) instalovaných v rámci řešení projektu v předchozích letech. Udržitelnost těchto panelů je 5 let. V roce 2020 byly zkontrolovány panely v EVL Oupořský potok, EVL Luční potok, EVL Bezejmenný přítok Trojhorského potoka, EVL Huníkovský potok, část EVL Stroupínského potoka a EVL Zákolanského potoka. Cedule v EVL Radbuza byla zkontrolována, ale je třeba upravit okolí panelu, které zarůstá náletovou vegetací. Kontrola panelů na lokalitách s invazními raky proběhla na Labi, Vltavě, Pšovce, Litavce, Koubě, Dračici a Malši. Kontrola by měla pokračovat i v roce 2021 (posledním roce udržitelnosti).

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Vyšel článek „Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish...“

9.9.2019, Praha

Vyšel článek „Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry“. Autory článku jsou Tomáš Daněk, Jiří Musil, Petr Vlašánek, Jitka Svobodová, Tereza Barteková, David Štrunc, Miroslav Barankiewicz, Eduard Bouše, Eva Svobodová, Stein I. Johnsen a Oddgeir Andersen.

Článek: externí odkaz (anglicky)
Článek: dokument pdf (519 kB, anglicky)

Mobilní aplikace „Raci v ČR“

28.6.2019, Praha

V rámci prací na volně navazujícícm projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků“ byla realizována mobilní aplikace (aplikace pro mobilní telefony) „Raci v ČR“. Další informace a odkaz na stažení aplikace naleznete na záložce „Mobilní aplikace“.

Vyšel článek „Telemetry of co-occurring noble crayfish...“

26.2.2019, Praha

Vyšel článek „Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity“. Autory článku jsou Tomáš Daněk, Jiří Musil, Petr Vlašánek, Jitka Svobodová, Stein I. Johnsen, Tereza Barteková, David Štrunc, Miroslav Barankiewicz, Eduard Bouše a Oddgeir Andersen.

Článek: dokument pdf (2,7 MB, anglicky)

Internetové stránky

15.11.2018, Praha

Na internetových stránkách byl uvolněn přístup k částem stránek doposud chráněným heslem. Volně jsou tak nyní k dispozici všechny dokumenty na záložce „Výstupy“ i všechny údaje na záložce „Data“.

Přednášky na semináři „Z kladenských lesů, vod a strání“

20.2.2018, Kladno

V úterý 20.2.2018 byly v rámci semináře „Z kladenských lesů, vod a strání“, konaného ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, uspořádány přednášky „Poslední račí ztráty a nálezy“ a „Vývoj jakosti vody na Zákolanském potoce“. Přednášejícími byli Pavel Vlach a Jitka Svobodová.

Program semináře: dokument pdf (240 kB)

Internetové stránky

4.12.2017, Praha

Na internetové stránky jsme přidali leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“. Viz připojené dokumenty pod fotogalerií raků na záložce „Podrobnosti“.

Průběžně aktualizované informace o výskytu račího moru pak naleznete na stránkách projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků“ (záložka „Data“).

Internetové stránky

1.6.2017, Praha

Na internetových stránkách jsme ve výstupech projektu doplnili další grafy (organické látly v biotě - venlafaxine ve svalovině). Zároveň jsme mírně upravili zobrazení některých dalších grafů (nadpisy, legendy). Viz záložky „Výstupy“ a „Data“.

Prezentace v rámci přednášky pro studenty Fakulty stavební ČVUT

18.5.2017, Praha

Ve čtvrtek 18.5.2017 byla pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci předmětu Čistota vod uspořádána přednáška na téma HEIS VÚV a dalších informačních systémů v oblasti vodního hospodářství. V rámci přednášky byly jako ukázka zajišťování publicity výzkumných projektů prezentovány stránky projektu, jejich jednotlivé části a věcný obsah, včetně stručné informace o řešené problematice a realizovaných výsledcích a výstupech projektu. Přednášel Jiří Picek.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Informace o projektu v brožuře EHP a Norských fondů

4.5.2017, Praha

Byla vydána brožura „Pečujeme. O životní prostředí.“ věnovaná vybraným projektům podpořeným z EHP a Norských fondů v rámci programu „CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“. Těší nás, že mezi projekty prezentované v brožuře byl vybrán také náš projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“. Viz strany 12 a 13 brožury.

Brožura: dokument pdf (4,6 MB)

Nový projekt s tematikou raků - internetové stránky

21.4.2017, Praha

V rámci nově zahájeného projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků“ jsme zpřístupnili nové internetové stránky věnované problematice raků. Tento nový projekt řešený za podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu Epsilon (období řešení 2017 až 2020) tematicky volně navazuje na řešení a výsledky stávajícícho projektu. Nově zpřístupněné stránky v současné době obsahují především základní informace o projektu, postupně ale budou doplňovány o informace o průběhu řešení a především o získané informace, pořízená data a realizované výstupy.

Stránky tohoto nového projektu naleznete na adrese heis.vuv.cz/projekty/raci2017.

Poznámka: Stávající stránky projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ zůstávají nadále, včetně všech publikovaných informací, plně dostupné a i nadále budou v případě potřeby aktualizovány (informace o případných aktualizacích obsahu stránek naleznete jako dosud vždy na tomto místě).

Přednáška „Vliv predátorů na migraci raků v toku“

2.3.2017, Vílanec u Jihlavy

Ve dnech 2.a 3. března 2017 proběhl ve Vílanci u Jihlavy seminář „Sledování stavu biotopů a druhů 2017“ pořádaný AOPK ČR. Na semináři byly představeny výsledku projektu týkající se vlivu predace raků vodními a suchozemskými predátory. Byl přednesen příspěvek „Vliv predátorů na migraci raků v toku“. Přednášela Jitka Svobodová.

Prezentace: dokument pdf (3,4 MB)

Internetové stránky

10.2.2017, Praha

Na internetových stránkách jsme doplnili poslední výsledky a výstupy zpracované v závěru řešení projektu:
- návrhy managementu lokalit
- metodika šnorchlování
- informace o informačních cedulích místěných v terénu
- výstupy sledování behaviorální interakce
- výsledky finálního vyhodnocení monitoringu jakosti
- doplnění prezentací ze závěrečného semináře projektu
- výsledky monitoringu ryb (finální výsledky)
- výsledky monitoringu - farmaka a pesticidy ve vodě, grafy, data 2016
- překlady zápisů z posledních jednání řídícího výboru do angličtiny
- fotodokumentace k dalším devíti profilům (místům monitoringu)

Ukončení projektu

31.12.2016, Praha

Projekt byl podle plánu ukončen k 31.12.2016. Internetové stránky zůstávají i nadále plně dostupné, informace o jejich dalších aktualizacích naleznete i nadále vždy na tomto místě. Zároveň s potěšením informujeme, že na tento projekt bude tematicky volně navazovat nový projekt zaměřený na problematiku nepůvodních druhů raků a ryb s předpokládanou dobou řešení v letech 2017 - 2020. Informaci o zpřístupnění internetových stránek tohoto nového projektu nalezente následně také na tomto místě.

Internetové stránky

15.12.2016, Praha

Na internetových stránkách jsme doplnili další výsledky monitoringu makrozoobentosu (již dostupné výsledky jarních odběrů 2015 byly nově doplněny o výsledky podzimních odběrů 2015, resp. jarních odběrů 2016). Údaje jsou dostupné pro vybrané profily sledování. Všechny publikované údaje jsou zatím stále informativního charakteru, neboť zpracování dat nadále probíhá. Viz záložka „Data“.

Závěrečný seminář k projektu

7.12.2016, Praha

Ve středu 7.12.2016 se v kinosále VÚV TGM, v.v.i., uskutečnil závěrečný seminář k projektu. V úvodu semináře byly účastníkům představeny cíle a hlavní aktivity projektu. V průběhu semináře proběhly prezentace jednotlivých realizovaných aktivit se zaměřením na seznámení účastníků s použitými metodami a postupy řešení a zejména s dosaženými výsledky projektu.

Pozvánka: dokument pdf (325 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (1,4 MB)
Prezentace - Představení a cíle projektu (J. Svobodová): dokument pdf (5,5 MB)
Prezentace - Přehled sledovaných lokalit, ukazatelů a metodických přístupů (L. Opatřilová): dokument pdf (2,3 MB)
Prezentace - Přehled výsledků monitoringu EVL (J. Svobodová): dokument pdf (2,7 MB)
Prezentace - Výsledky monitoringu populačních charakteristik raků (P. Vlach): dokument pdf (4,0 MB)
Prezentace - Monitoring makrozoobentosu a hydromorfologie (L. Opatřilová): dokument pdf (3,3 MB)
Prezentace - Výsledky sledování behaviorálních interakcí (T. Barteková, T. Daněk): dokument pdf (7,8 MB)
Prezentace - Výsledky analýz obsahu chemických látek (M. Liška, J. Dobiáš): dokument pdf (5,8 MB)
Prezentace - Status, monitoring and protection of crayfish in Norway (S. I. Johnsen): dokument pdf (2,7 MB, angl.)
Prezentace - Postup zpracování návrhů managementu lokalit (J. Svobodová): dokument pdf (1,2 MB)
Prezentace - Webové stránky projektu a zveřejňované výsledky (J. Picek): dokument pdf (1,6 MB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednáška „Faktory negativně ovlivňující vodní živočichy...“

6.12.2016, Praha

Ve úterý 6.12.2016 byla v rámci semináře „Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou“, pořádaného Asociací pro vodu ČR z.s., uspořádána přednáška „Faktory negativně ovlivňující vodní živočichy: Mikropolutanty v sedimentech a ve vodě“. Přednášela Jitka Svobodová.

Pozvánka: dokument pdf (492 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Internetové stránky

6.12.2016, Praha

Na internetových stránkách jsme nově doplnili zjištěné údaje o výsledcích analýz výskytu organických látek v tkáních (svalovině) raků. Údaje jsou dostupné formou grafů a jsou k dispozici pouze pro vybrané profily sledování. Všechny publikované údaje jsou zatím stále informativního charakteru, neboť zpracování dat nadále probíhá. Viz záložka „Data“.

Přednáška „Výskyt léčiv a pesticidů ve vodním prostředí“

9.11.2016, Praha

Ve středu 9.11.2016 proběhla v Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (UHE) přednáška „Výskyt léčiv a pesticidů ve vodním prostředí“. Přednášela Jitka Svobodová.

Prezenční listina: dokument pdf (144 kB)

Jednání řídícího výboru projektu

1.11.2016, Praha

Proběhlo poslední (osmé) jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (361 kB)
Zápis: dokument pdf (216 kB)
Prezenční listina: viz zápis

Doplňování údajů o racích

31.10.2016, Pstruhový potok a lom Kosov

V průběhu října probíhalo doplňování údajů o racích pomocí potápění v Mlýnském rybníce (na Pstruhovém potoce) a v lomu Kosov, kde byly instaovány i vrše na odlov raků.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednáška „Vliv periodického vysychání toků...“

12.10.2016, Praha

Ve středu 12.10.2016 byla v rámci semináře „Dopad hydrologického sucha na kvalitu povrchových vod“, konaného v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, uspořádána přednáška „Vliv periodického vysychání toků a změn kvality vody na populace vodních organismů se zaměřením na raky“. Přednášela Jitka Svobodová.

Pozvánka: dokument pdf (377 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (3,1 MB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednášky na téma „Rak kamenáč v EVL Luční potok v Podkrkonoší“

4.10.2016, Rudník

Ve úterý 4.10.2016 byla v obci Rudník uspořádána trojice přednášek na téma „Rak kamenáč v EVL Luční potok v Podkrkonoší“. Dvě přednášky (dopolední) byly uspořádány pro žáky místní školy, třetí (večerní) přednáška pak pro ostatní obyvatele obce. V průběhu přednášek byly představeny jednotlivé druhy původních i invazních raků vyskytujících se v České republice, včetně praktických ukázek raka kamenáče vyskytujícího se v Lučním potoce. Součástí přednášek bylo také posouzení jakosti vody v Lučním potoce, včetně výskytu farmak, pesticidů a dalších mikropolutantů. Přednášeli Jitka Svobodová a David Fischer.

Prezenční listina (přednášky ve škole): dokument pdf (158 kB)
Prezenční listina (večerní přednáška): dokument pdf (327 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Jednání řídícího výboru projektu

29.9.2016, Praha

Proběhlo sedmé jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (364 kB)
Zápis: dokument pdf (215 kB)
Prezenční listina: viz zápis
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Průběžná kontrola projektu

5.9.2016, Praha

Na pracovišti VÚV TGM, v.v.i., proběhla řádná průběžná kontrola projektu. Předmětem kontroly bylo posouzení postupu realizace projektu a to po věcné i finanční stránce. V celkovém zhodnocení průběhu kontroly je mj. konstatováno: „Bylo prověřeno, že projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, je dodržován schválený harmonogram a nejsou známy žádné problémy, které by mohly vést k nenaplnění cílů projektu. Příjemce předložil všechny požadované dokumenty, které pečlivě archivuje, a ochotně zodpovídal na všechny kladené dotazy. Příjemce dotace příkladně vede veškerou dokumentaci k projektu, má velmi kvalitní realizační tým, který plní dobře své funkce.“

Protokol: dokument pdf (308 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednáška „Raci v EVL Luční potok v Podkrkonoší“

31.8.2016, Rudník

Ve středu 31.8.2016 byla v rámci akce pořádané k soutěži „Vesnice roku 2016“ v obci Rudník uskutečněna přednáška na téma „Raci v EVL Luční potok v Podkrkonoší“.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Sledování behaviorální interakce

23.8.2016, Pšovka, Ohrazenický (Pstruhový) a Stroupínský potok

V průběhu července a srpna probíhají práce na sledování behaviorální interakce raků a jejich vodních predátorů. Sledování probíhá ve vybraných lokalitách na Pšovce, Ohrazenickém (Pstruhovém) a Stroupínském potoce. Sledovány jsou behaviorální interakce a vztahy mezi početností kořisti (raků) a predátorů (ryb).

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Umisťování informačních cedulí

29.7.2016, EVL Luční potok v Podkrkonoší

Byla dokončena příprava informačních cedulí a bylo zahájeno jejich umisťování. Jako první byla umístěna informační cedule připravená pro EVL Luční potok v Podkrkonoší. Informace o racích v EVL mj. přispěly k získání titulu „Vesnice roku 2016“ za Královéhradecký kraj obcí Rudník. V této souvislosti bude v obci Rudník uspořádána přednáška na téma „Raci v EVL Luční potok v Podkrkonoší“.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Jednání řídícího výboru projektu

22.7.2016, Praha

Proběhlo šesté jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (365 kB)
Zápis: dokument pdf (218 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (157 kB)

Internetové stránky

1.7.2016, Praha

Na internetových stránkách jsme doplnili fotodokumentaci k dalším třinácti profilům (místům monitoringu) a zároveň jsme rozřířili fotodokumentaci u dalších pěti profilů. Viz záložka „Data“.

Internetové stránky

29.6.2016, Praha

Na internetových stránkách jsme nově doplnili zjištěné údaje o výsledcích analýz akumulace kovů v tkáních raků (údaje jsou dostupné formou grafů a jsou k dispozici pouze pro vybrané profily sledování). Všechny publikované údaje jsou zatím stále pouze informativního charakteru, neboť monitoring ve vybraných profilech i zpracování dat nadále pokračují. Viz záložka „Data“.

Přednáška „Raci v ČR“

10.6.2016 - 11.6.2016, lom Kosoř

Ve dnech 10. a 11. června 2016 proběhla v lomu Kosoř přednáška „Raci v ČR“ s praktickou ukázkou raků v terénu. Přednáška byla uspořádána pro skautské středisko Jiskra. Přednášela Eva Svobodová.

Prezenční listina: dokument pdf (411 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Vyšlo nové číslo časopisu VTEI s článkem o racích

9.6.2016, Praha

Právě vyšlo třetí letošní číslo časopisu VTEI (2016/3), které obsahuje článek „Periodické vysychání toků: další faktor negativně ovlivňující populace našich raků“. Autory článku jsou Jitka Svobodová, David Fischer, Eva Svobodová a Pavel Vlach.

VTEI 2016/3: dokument pdf (externí odkaz, 6,2 MB)
Článek: dokument pdf (926 KB)

Přednáška v rámci Dne otevřených dveří

4.6.2016, Praha

V rámci „Dne otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.“, který se konal v sobotu 4. června 2016 u příležitosti Světového dne životního prostředí, byla pro návštěvníky uspořádána přednáška o našich racích, jejíž součástí byly mj. také ukázky živých raků. Návštěvníkům přednášela Jitka Svobodová.

Pozvánka: dokument pdf (746 kB)
Fotogalerie: skrýt fotogalerii

Tisková zpráva Ministerstva financí

24.5.2016, Praha

V pondělí 16.5.2016 vydalo Ministerstvo financí - Národní kontaktní místo tiskovou zprávu reagující na množící se zkreslené informace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR.

Tisková zpráva na stránkách Ministerstva financí: odkaz
Tisková zpráva na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů: odkaz
Tisková zpráva: zobrazit tiskovou zprávu

Průběžný seminář k projektu

19.5.2016, Praha

Ve čtvrtek 19.května 2016 se uskutečnil průběžný seminář k projektu. V rámci semináře byl účastníkům představen projekt, jeho cíle, partneři podílející se na řešení a zejména proběhla prezentace realizovaných aktivit a jejich průběžných výsledků.

Pozvánka: dokument pdf (418 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (365 kB)
Prezentace - Analýzy kvality vody (J. Svobodová): dokument pdf (1,0 MB)
Prezentace - Analýzy sedimentů a bioakumulace těžkých kovů (M. Liška, J. Dobiáš): dokument pdf (4,6 MB)
Prezentace - Mapování hydromorfologických parametrů (L. Opatřilová): dokument pdf (3,8 MB)
Prezentace - Monitoring makrozoobentosu (L. Opatřilová): dokument pdf (1,6 MB)
Prezentace - Vážení makrozoobentosu (F. Beneš): dokument pdf (376 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Internetové stránky

17.5.2016, Praha

Na internetových stránkách jsme aktualizovali údaje o monitoringu raků a zároveň jsme nově doplnili zjištěné údaje o druhovém složení makrozoobentosu získané na základě analýz jarních vzorků. Publikované údaje jsou zatím stále pouze informativního charakteru, neboť monitoring ve vybraných profilech i zpracování dat nadále pokračují. Viz záložka „Data“.

Přednáška „Ochrana populací raků a správa vodních toků“

26.4.2016, Praha

V úterý 26.dubna 2016 se ve spolupráci VÚV TGM, v.v.i., a AOPK ČR uskutečnil seminář „Některé ekologické aspekty správy vodních toků“, v jehož rámci proběhla mj. přednáška „Ochrana populací raků a správa vodních toků“ (přednášející Jitka Svobodová a David Fischer).

Pozvánka: dokument pdf (356 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (1,1 MB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Připraven článek do příštího čísla časopisu VTEI

21.4.2016, Praha

Do příštího čísla časopisu VTEI byl připraven článek „Periodické vysychání toků: další faktor negativně ovlivňující populace našich raků“. Autory článku jsou Jitka Svobodová, David Fischer, Eva Svobodová a Pavel Vlach. Přístí číslo časopisu VTEI (2016/3) vychází v průběhu června.

Jednání řídícího výboru projektu

30.3.2016, Praha

Proběhlo páté jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (139 kB)
Zápis: dokument pdf (200 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (308 kB)
Prezentace: dokument pdf (940 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Internetové stránky

29.3.2016, Praha

Na internetových stránkách jsme aktualizovali vybrané výsledky dílčího vyhodnocení prováděného monitoringu. Publikované údaje jsou pouze informativního charakteru, neboť monitoring ve vybraných profilech i zpracování dat nadále pokračují. Viz záložka „Data“.

Internetové stránky

29.2.2016, Praha

Na internetových stránkách jsme doplnili a aktualizovali seznam monitorovacích profilů, u řady z nich jsme upřesnili jejich polohu a zároveň jsme k nim doplnili vybrané výsledky dílčího vyhodnocení prováděného monitoringu. Publikované údaje jsou v současné době pouze informativního charakteru, neboť monitoring ve vybraných profilech i zpracování dat nadále pokračují. Data jsou dostupná formou tabulkových údajů a grafů na záložce „Data“.

Vyšel článek o racích ve sborníku Bohemia Centralis

26.2.2016, Praha

V čísle 33 recenzovaného regionálního sborníku Bohemia Centralis vyšel článek „Raci v Zákolanském potoce - minulost, současnost, budoucnost“. Autory článku jsou David Fischer, Jitka Svobodová a Pavel Vlach.

Článek: dokument pdf (623 kB)

Výběr lokalit pro sledování behaviorální interakce

18.2.2016, Stroupínský a Ohrazenický potok

Na lokalitách v povodí Stroupínského a Ohrazenického potoka byl zahájen výběr lokalit pro sledvání behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů.
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednášky a postery na XV. České rybářské a ichtyologické konferenci

5.2.2016, Praha

V pátek 5.února 2016 byly v rámci XV. České rybářské a ichtyologické konference (RybIKon 2016) na ČZU v Praze uspořádány přednášky „Toxické organické látky, kovy a farmaka ve vodách s výskytem raků“ (přednášela Jitka Svobodová) a „Rak kamenáč v České republice: rekapitulace ztrát v posledních šesti letech“ (přednášel Pavel Vlach). V rámci konference byly také prezentovány postery „Monitoring a ochrana populací raků v ČR“ a „Organické látky, kovy a farmaka v sedimentech na lokalitách s výskytem raků“

Poster „Monitoring a ochrana populací...“: dokument pdf (2,2 MB)
Poster „Organické látky, kovy a farmaka...“: dokument pdf (1,2 MB)
Sborník: dokument pdf (1,2 MB)
Seznam účastníků: dokument pdf (90 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Jednání řídícího výboru projektu

15.12.2015, Praha

Proběhlo čtvrté jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (139 kB)
Zápis: dokument pdf (68 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (525 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Internetové stránky

23.11.2015, Praha

Na internetových stránkách jsme doplnili obrázky do fotogalerií monitorovacích profilů (na záložce „Data“), pro monitorovací profily R001 „Bílý potok - Míšov“, R005 „Bojovka - Hořehledy“, R010 „Stroupinský potok - Žebrák a Točník“, R036 „Mešenský potok (Kornatický) - Lopata“, R039 „Padrťský potok (Klabava) - U Tří Trubek“, R043 „Radbuza - Mostek“, R051 „Ohrazenický potok - Jince“ a R052 „Ohrazenický potok - Ohrazenice“. Další obrázky jsme přidali také k profilům R041 „Přešínský potok - Ždírec“, R063 „Litavka - nad Příbramí pod rybníkem“ a R086 „Třítrubecký potok - nad soutokem s Padrťským potokem“.

Internetové stránky

29.10.2015, Praha

Na internetových stránkách jsme doplnili další obrázky do fotogalerií monitorovacích profilů (na záložce „Data“), tentokrát pro monitorovací profily R070 „Kouba - nad rybníkem“ a R071 „Liščí potok - 500 m nad soutokem“.

Odběry vzorků pro mezilaboratorní porovnávání

19.10.2015, Litavka a Třítrubecký potok

Dne 19.10. byly, na základě závěrů z třetího jednání řídícího výboru projektu konaného dne 9.10., provedeny odběry vzorků pro mezilaboratorní porovnání pro stanovení parametrů BPA, PBDE, rtuti a C10-C40. Odebrané vzorky budou analyzovány jak v laboratoři VÚV TGM, v.v.i., tak také v laboratoři PVL, s.p. Odběry vzorků byly provedeny na Litavce a Třítrubeckém potoce.
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Jednání řídícího výboru projektu

9.10.2015, Praha

Proběhlo třetí jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (139 kB)
Zápis: dokument pdf (77 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (772 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Návštěva u norského partnera - NINA

7.9.2015 - 11.9.2015, Norsko

Ve dnech 7.9.2015 až 11.9.2015 proběhla v rámci aktivity "Porovnání metod odchytu raků" návštěva českých zástupců u norského partnera - institutu NINA v Norsku. Návštěva byla, obdobně jako návštěva zástupců norského partnera v ČR, zaměřena na sdílení zkušeností a porovnání metod odchytu v České republice a v Norsku a vyhodnocení jejich úspěšnosti. Součástí návštěvy byla účast na terénních pracích na národním monitoringu raka říčního na jezerech Einafjorden, Gjerdingen a Harestuvatnet. V průběhu odlovu a měření raků si čeští účastníci odebrali několik raků pro analýzy kovů. Součástí programu byla také návštěva institutu NINA, kde Stein I. Johnsen přednesl přednášku o managementu a ochraně raků říčních v Norsku. Návštěva byla zakončena prohlídkou zařízení pro chov pstruhů pod přehradou Hunderfossen a prohlídkou (z hlediska České republiky unikátního) rybího přechodu na této přehradě pod vedením Dr. Mortena Kraabola. Návštěvy se zúčastnili Jitka Svobodová, Pavel Vlach, Jiří Musil a Libuše Opatřilová, za norskou stranu pak Stein Ivar Johnsen, Oddgeir Andersen, Jon Museth a Morten Kraabol (NINA) a Trude Vralstad, David Strand a Johannes Rusch (Norwegian Veterinary Institute).
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Odběry vzorků

1.6.2015 - 30.9.2015, sledované lokality

V průběhu června až září se uskutečnily další odběry vzorků vody, makrozoobentosu a sedimentů v místech sledování. V průběhu odběrů jsme tentokrát pořídili fotodokumentaci vodního prostředí v místech sledování. Vybrané obrázky jsou připojeny ve fotogalerii.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednáška „Ekologie vodních živočichů“

17.7.2015, Praha

Na základě ohlasů účastníků přednášky „Naši raci“, uspořádané v pondělí 13. července v Dětském centru Kodymka, byla v pátek 17. července 2015 ve VÚV TGM, v.v.i., uspořádána navazující přednáška „Ekologie vodních živočichů“. Návštěvníkům přednášel Miroslav Barankiewicz.

Prezenční listina: dokument pdf (483 kB)

Přednáška „Naši raci“ v Dětském centru Kodymka

13.7.2015, Praha

V pondělí 13. července 2015 byla v Dětském centru Kodymka uspořádána přednáška „Naši raci“ o racích v naší přírodě, jejíž součástí byly ukázky živých i uhynulých exemplářů raka říčního, kamenáče, bahenního, pruhovaného a signálního. Návštěvníkům přednášela Jitka Svobodová.

Pozvánka: dokument pdf (348 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (501 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Internetové stránky

7.7.2015, Praha

Na internetových stránkách jsme aktualizovali údaje o poloze monitorovacích profilů a také jsme postupně doplnili další obrázky do fotogalerií monitorovacích profilů a evropsky významných lokalit. Další fotodokumentaci k profilům i evropsky významným lokalitám budeme dále průběžně doplňovat.

Přednáška na Gymnáziu Blovice

17.6.2015, Blovice

Ve středu 17. června 2015 byla uspořádána přednáška na Gymnáziu Blovice. Tématem přednášky byly rozlišovací znaky raků, management lokalit s výskytem autochtonních raků a problematika šíření nepůvodních druhů raků. Účastníkům přednášel Pavel Vlach.

Prezenční listina: dokument pdf (774 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Jednání řídícího výboru projektu

8.6.2015, Praha

Proběhlo druhé jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (138 kB)
Zápis: dokument pdf (65 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (687 kB)
Prezentace - Harmonogram a průběžná zpráva (L. Opatřilová): dokument pdf (1,8 MB)
Prezentace - Průběh řešení (J. Svobodová): dokument pdf (6,5 MB)
Prezentace - Publicita (J. Picek): dokument pdf (3,1 MB)
Prezentace - Raci a ryby (J. Musil): dokument pdf (1,1 MB, anglicky)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednáška v rámci Dne otevřených dveří

6.6.2015, Praha

V rámci „Dne otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.“, který se konal v sobotu 6. června 2015 u příležitosti Světového dne životního prostředí, byla pro návštěvníky uspořádána přednáška zaměřená na problematiku původních a invazních druhů raků a nebezpečí račího moru, jejíž součástí byly ukázky živých raků. Návštěvníkům přednášela Jitka Svobodová.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Návštěva zástupců norského partnera - NINA

25.5.2015 - 29.5.2015, Praha, střední a jižní Čechy

Ve dnech 25.5. až 29.5.2015 proběhla v rámci aktivity "Porovnání metod odchytu raků" návštěva zástupců norského partnera - institutu NINA v České republice. Návštěva byla zaměřena na sdílení zkušeností a porovnání metod odchytu v České republice a v Norsku a vyhodnocení jejich úspěšnosti. Zároveň byly diskutovány přístupy k ochraně původních druhů raků a managementu lokalit s výskytem raků. Sdíleny byly také zkušenosti s odlovem invazních raků a s jejich eradikací v Norsku (v Norsku se vyskytuje invazní rak signální, v České republice rak signální a rak pruhovaný) a diskutována problematika šíření račího moru.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Odběry vzorků

21.5.2015, Labe, Vltava

Dne 21.5. se uskutečnily další odběry vzorků vody, makrozoobentosu a sedimentů v místech sledování, tentokrát na Labi a Vltavě.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednáška „‚Naši‘ raci - morfologie, ekologie,...“

12.5.2015, Příbram

Dne 12.5.2015 se v Knihovně Jana Drdy v Příbrami uskutečnila přednáška s názvem „‚Naši‘ raci - morfologie, ekologie, etologie a možnosti ochrany“. Přednáška byla zaměřena na všechny u nás volně žijící druhy raků s důrazem na raka kamenáče a invazní druhy raků a problematiku s nimi spojenou. Přednášejícím byl David Fischer.

Prezenční listina: dokument pdf (552 kB)

Internetové stránky

11.5.2015, Praha

Na internetových stránkách jsme v průběhu uplynulých týdnů postupně doplnili obrázky do fotogalerií raků, evropsky významných lokalit a monitorovacích profilů. Fotogalerie evropsky významných lokalit (na záložce „Podrobnosti“) obsahuje nyní obrázky ke všem lokalitám, včetně náhledových mapek. Na záložce „Data“ jsou nyní dostupné základní informace o evropsky významných lokalitách pro ochranu raka kamenáče, včetně připojení odpovídajících fotografií. Dále je zde dostupný přehled monitorovacích profilů sledovaných v rámci řešení projektu. Informace o monitorovaných profilech jsou nově doplněny o fotodokumentaci (v současné době je dostupná pro přibližně čtvrtinu profilů). Upozorňujeme, že zobrazení polohy monitorovacích profilů v mapě je v současné době pouze orientační (údaje o přesné poloze profilů budou aktualizovány). Další fotodokumentace k profilům i evropsky významným lokalitám bude dále průběžně doplňována.

Odběry vzorků

29.4.2015 - 5.5.2015, Oupořský potok, Malše

Ve dnech 29.4. až 5.5.2015 se uskutečnily odběry vzorků vody, makrozoobentosu a sedimentů v místech sledování na Oupořském potoce a Malši.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Odběry vzorků

22.4.2015 - 24.4.2015, Radbuza, Kouba, Mže, Kamenný potok

Ve dnech 22.4. a 24.4.2015 se uskutečnily odběry vzorků vody, makrozoobentosu a sedimentů v místech sledování na Radbuze, Koubě, Mži a Kamenném potoce.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Odběry vzorků

9.4.2015 - 17.4.2015, sledované lokality

V období mezi 9.4. a 17.4.2015 se uskutečnily další odběry vzorků vody, makrozoobentosu a sedimentů. Odběry proběhly v místech sledování na Ledném potoce, Ohrazenickém potoce, Oupořském potoce, Bradavě, Přešínském potoce, Mešenském potoce, Lučním potoce, Červeném potoce, Loděnici, Pšovce, přítoku Trojhorského potoka a Huníkovském potoce.

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Odběry vzorků

1.4.2015, Kocába, Litavka, Vltava

Dne 1.4.2015 se uskutečnily první odběry vzorků vody, makrozoobentosu a sedimentů. Odběrů se zúčastnili také pracovníci partnerského podniku Povodí Vltavy s.p. V rámci prováděných odběrů byla zároveň dohodnuta jednotná metodika odběru sedimentů. První část odběrů se uskutečnila na řece Kocábě, kde byl v loňském roce zaznamenán úhyn raka říčního. Místo monitoringu na řece Kocábě (profil R047 - Kocába nad Drhovským potokem) se nachází pod soustavou rybníků, z nichž některé jsou v současné době vypuštěné. Byl zde ověřen výskyt invazního raka pruhovaného na Papežském rybníce, jehož přítomnost byla nejspíše důvodem úhynu původního raka říčního. Další odběry byly provedeny na vodním toku Litavka, kde se v současnosti nachází rovněž invazní rak pruhovaný. I zde již dříve došlo k masivnímu úhynu původního raka říčního (v roce 2011).

Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Přednáška na semináři „Z kladenských lesů, vod a strání“

24.3.2015, Kladno

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna uspořádal dne 24.3.2015 ve Sládečkově vlastivědném muzeu seminář s názvem „Z kladenských lesů, vod a strání“. Na semináři byly, v rámci projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“, předneseny dvě přednášky na téma evropsky významné lokality Zákolanský potok - přednáška „Raci v Zákolanském potoce“ a přednáška „Raci v Zákolanském potoce – jakost vody“. Přednášejícími byli David Fischer a Jitka Svobodová. V průběhu uvedených přednášek byl představen projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“. Součástí semináře byly také další přednášky na téma projektů podpořených grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, které se vztahovaly k projektu „Příroda člověku, člověk přírodě“, jehož příjemcem je Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. Semináře se zúčastnilo 60 posluchačů.

Program semináře: dokument pdf (144 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (954 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Jednání řídícího výboru projektu

23.3.2015, Praha

Proběhlo první jednání řídícího výboru projektu.

Pozvánka: dokument pdf (136 kB)
Zápis: dokument pdf (53 kB)
Prezenční listina: dokument pdf (194 kB)
Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Zpřístupnění internetových stránek projektu

19.3.2015, Praha

Byly dokončeny a zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou aktualizovány a budou doplňovány o aktuální informace o postupu řešení projektu a realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.1.2015, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace: dokument pdf (916 kB)Datum poslední aktualizace stránky: 16.6.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2019. Statistika přístupů