CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Partneři

VUV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Česká republika)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v.v.i.), je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919.

Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podporá ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod.

Výzkum projektového týmu je zaměřen především na identifikaci a dopady antropogenních vlivů (fragmentace řek, hydromorfologické změny toků, eutrofizace, rybářství a aquakultura, klimatická změna, biologické invaze) na vodní organismy (zejména ryby a makrozoobentos) a na integraci monitoringu a hodnocení příslušných ekologických a environmentálních indikátorů do praktického managemnetu a národní legislativy. Výzkumné aktivity pokrývají mnoho ekologických a managementových oblastí (hodnocení migrace ryb, plány péče pro chráněná území, monitoring rozšíření nepůvodních druhů, reintrodukce a záchranné programy ohrožených druhů – zejména ryb s diadromní migrací, mlžů a raků).

NINA

Norwegian Institute for Nature Research (Norsko)

Norwegian Institute for Nature Research (NINA) je přední norský institut pro aplikovaný ekologický výzkum. Je zodpovědný za dlouhodobý strategický výzkum a je pověřen aplikovaným výzkumem za účelem usnadnění provádění mezinárodních úmluv, podporu rozhodování a nástrojů pro správu, jakož i ke zvýšení informovanosti veřejnosti a podporu řešení konfliktů. Institut byl založen v roce 1988, zaměstnává přibližně 240 stálých zaměstnanců a řídí velmi dobře vybavené laboratoře a zařízení na sedmi pobočkách v Norsku. NINA nabízí komplexní ekologické expertízy pokrývající úroveň genetickou, populační, druhovou, ekosystémovou a krajinnou v suchozemském, sladkovodním a mořském příbřežním prostředí.

Partner se v projektu podílí především na aktivitách zaměřených na porovnání metod odchytu raků a metod odhadu početnosti račí populace na sledované lokalitě.

V rámci projektu proběhne vzájemná prezentace národních metod vzorkování a jejich porovnání. Norský partner také poskytne své zkušenosti s managementem lokalit s výskytem raka říčního, které budou zohledněny v návrhu managementu lokalit s výskytem autochtonních populací raka, který je výstupem projektu. Norský partner se seznámí s rozdílným charakterem toků s rakem kamenáčem a s invazním rakem pruhovaným, kteří se v Norsku nevyskytují. Přínosné bude i srovnání výskytu a akumulace různých polutantů v biomase raků z obou partnerských států a porovnání přístupů managementu raků.

Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik (Česká republika)

Základní činností státního podniku je výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit a výkon dalších práv, povinností a svěřených činností, mimo jiné i zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod. Vodohospodářské laboratoře získávají aktuální informace o stavu vodního prostředí a systematickým způsobem monitorují jeho změny. Útvar vodohospodářských laboratoří je specializován především na monitorování jakosti stojatých a tekoucích povrchových vod (řeky, potoky, nádrže), kontrole vypouštěných odpadních vod a monitorování obsahu škodlivin v sedimentech a plaveninách.

Vzhledem k rozsáhlosti území, na kterém je rutinně prováděn monitoring povrchových vod, není možné při běžné činnosti provádět detailní monitoring všech lokalit se specifickým zaměřením, např. na chráněné druhy. V rámci navrhovaného projektu jsou vybrána konkrétní území, na nichž bude prováděno detailní sledování a specializované analýzy, k čemuž vodohospodářské laboratoře disponují rozsáhlým technickým a personálním zázemím s dlouholetými zkušenostmi v oblasti chemických i hydrobiologických analýz.

V rámci projektu se partner podílí na zdokonalení specializovaných postupů analytických stanovení v matrici biota, získání podrobných informací o výskytu jednotlivých polutantů a jejich vlivu na ekologický stav lokalit, získání dat z analýz sedimentů a dalších parametrů s využitím pro komplexní hodnocení stavu tekoucích povrchových vod (včetně využití při aktualizaci plánů povodí dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/EC) a na detailním průzkumu konkrétních lokalit.

Datum poslední aktualizace stránky: 8.4.2015

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2019. Statistika přístupů