CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků
Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-007-2014
Poskytovatel grantu: EHP fondy
Dotační titul: EHP fondy 2009 - 2014
Název programu: Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu
Programová oblast: Biodiverzita a ekosystémové služby
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (Česká republika)
Partner: Norwegian Institute for Nature Research (Norsko)
Místní partner: Povodí Vltavy, státní podnik (Česká republika)
Zahájení projektu: 1.1.2015
Ukončení projektu: 31.12.2016 (prodlouženo, původně plánováno do 22.6.2016)
Celkový rozpočet: 11 235 844 Kč
Výše dotace: 8 988 674 Kč (80%)

Charakteristika projektu

Hlavní cíl projektu je zaměřen na sledování populace kriticky ohroženého raka kamenáče (Austropotamobius torrentium, Schrank, 1803) na vyhlášených evropsky významných lokalitách (EVL) a na kriticky ohroženého raka říčního (Astacus astacus, Linnaeus, 1758), včetně sledování kvality jejich stanovišť.

Kvalita stanoviště původních druhů raků je ovlivněna hydromorfologií toku, kvalitou vody a sedimentů a má vliv na bioakumulaci polutantů v různých orgánech raků. Monitoring početnosti populace raků, kvality jejich stanovišť, vztahů s ostatními složkami ekosystému a možnosti jejich udržitelnosti budou hlavními cíli projektu.

Pro udržitelnost populace původních raků je důležitá i predace invazními živočichy. Vzhledem k tomu, že invazi již rozšířených nepůvodních druhů často nelze zabránit, je důležité formou osvěty informovat veřejnost o nebezpečnosti rozšiřování těchto druhů a souvislostech s ochranou původních druhů raků. Publicita projektu, osvěta a informování veřejnosti budou proto významnou částí navrhovaného projektu.

Návaznost sledování antropogenních tlaků a vztahů se složkami ekosystému na aktivity v projektu

Hlavní aktivity projektu

Další informace o projektu

Brožura „Pečujeme. O životní prostředí.“

Stručnou informaci o projektu neleznete také v brožuře „Pečujeme. O životní prostředí.“ věnované vybraným projektům podpořeným z EHP a Norských fondů v rámci programu „CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“. Viz strany 12 a 13 brožury.

Brožura: dokument pdf (4,6 MB)


Datum poslední aktualizace stránky: 4.5.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2019. Statistika přístupů