CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Podrobnosti

Výchozí stav

V České republice bylo vyhlášeno 13 Evropsky významných lokalit (EVL) v rámci soustavy NATURA 2000 za účelem ochrany kriticky ohroženého raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), který se řadí k prioritním druhům dle Směrnice o stanovištích 92/43/1992. Dalších 30 známých lokalit s tímto druhem žádnou zvláštní ochranu nemá. Na řadě lokalit se společně s rakem kamenáčem vyskytuje i rak říční (Astacus astacus).

Přestože původní raci jsou v ČR ohrožováni mnoha antropogenními tlaky, jsou v současnosti stanovena jen obecná pravidla pro ochranu a management těchto kriticky ohrožených vodních živočichů. Kromě populačních charakteristik (především populací raka kamenáče), nebyly prozatím detailněji zkoumány vlivy značné části významných antropogenních tlaků na račí populace a paradoxně ani širší ekologické souvislosti a vazby, jejichž znalost je pro efektivní ochranu raků nezbytná a představuje základ smysluplného ochranářského managementu.

Prostředkem pro zahájení ochrany a managementu je identifikace limitních faktorů ovlivňujících původní populace raků, kriticky ohroženého prioritního druhu raka kamenáče v ČR a raka říčního a studium jejich vztahů s dalšími složkami ekosystému. Návrhy limitních faktorů ovlivňujících původní populace raků přímo přispívají k efektivnímu řízení a monitorování lokalit soustavy Natura 2000.

Evropská směrnice o stanovištích 92/43/EEC řadí raka kamenáče do přílohy II mezi druhy živočichů a rostliny v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany. Rak kamenáč i rak říční jsou pak zařazeni do přílohy V., která ukládá povinnost sledovat stav a případné využívání těchto druhů a umožňuje přijmout opatření. V seznamu zvláště chráněných druhů vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb. jsou uvedeny oba druhy raků v kategorii kriticky ohrožený.

Druhy raků vyskytující se na území České republiky
Rak kamenáč
(Austropotamobius torrentium)
Původní druh
Zobrazit fotogalerii
Rak říční
(Astacus astacus)
Původní druh
Zobrazit fotogalerii
Rak bahenní
(Astacus leptodactylus)
Původ: východní Evropa
Zobrazit fotogalerii
Rak pruhovaný
(Orconectes limosus)
Původ: Severní Amerika
Zobrazit fotogalerii
Rak signální
(Pacifastacus leniusculus)
Původ: Severní Amerika
Zobrazit fotogalerii
Orientační klíč k rozlišení jednotlivých druhů raků: dokument pdf (4,3 MB)
Leták „Raci v České republice - co se smí, co se nesmí, co dělat, co nedělat!“: dokument pdf (25 MB)
Další informace o racích najdete v knize „Raci v České republice“: dokument pdf (7,4 MB)
Leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“: dokument pdf (3,2 MB)

Cíl a očekávaný výsledek projektu

Cílem projektu bude získání dat o kriticky ohrožených autochtonních populacích raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) a raka říčního (Astacus astacus) a jejich stanovištích a na základě těchto poznatků stanovení zásad jejich ochrany a zpracování návrhů managementu lokalit s jejich výskytem. Managementová opatření budou, mimo jiné, navržena i na základě stanovení limitních/referenčních podmínek pro hodnocení stavu EVL dle požadavků Rámcové směrnice o vodách 2000/60/EC (Annex V., 1.3.5.).

Cíl projektu vychází z relevantních národních i mezinárodních dokumentů. Ze všech pěti druhů raků vyskytujících se na našem území jsou v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky uvedeny rak kamenáč jako kriticky ohrožený a rak říční jako ohrožený druh. Nejvýznamnější mezinárodní nevládní organizace zaměřená na ochranu přírody, IUCN, vydává rovněž celosvětový Červený seznam ohrožených druhů, kde jsou oba dva druhy zařazeny do kategorie „zranitelný“. „Bernská úmluva“ (1979) o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť řadí raka kamenáče a raka říčního do přílohy III. jako chráněné druhy živočichů. Z ustanovení evropské Směrnice o stanovištích vyplývá rovněž povinnost pravidelného sledování stavu všech evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť a podávání hodnotících zpráv v šestiletých cyklech. Požadavek na monitoring chráněných oblastí stanovišť a druhů je zakotven také v Rámcové směrnici o vodách 2000/60/ES, která říká, že vodní útvary vytvářející tyto oblasti musí být začleněny do programů provozního monitoringu tam, kde jsou identifikovány jako rizikové z hlediska dosažení environmentálních cílů.

Jedním ze strategických dokumentů je i „Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky“ vypracovaná MŽP a schválená vládou ČR v roce 2005 s platností do roku 2015. Výstupy, které budou vypracované na základě dat získaných v projektu, bude možné využít jako podklady pro nově připravované strategické dokumenty, týkající se ochrany biologické rozmanitosti ČR. Výstupy budou také používány při aktualizaci plánovacích dokumentů (plány péče o zvláště chráněná území, soubory doporučených opatření k lokalitám soustavy Natura 2000, plány dílčích povodí).

Přenos informací s norským partnerem z institutu NINA umožní využít osvědčené postupy a metody, které prospívají ochraně přírody. Propojení partnerských organizací s norským partnerem významně přispěje k rozvoji bilaterální spolupráce mezi ČR a donorským státem na poli aplikovaného výzkumu a ochrany přírody.

Evropsky významné lokality (EVL) pro ochranu raka kamenáče v České republice
EVL Bezejmenný přítok Trojhorského potoka
Zobrazit fotogalerii
EVL Bradava

Zobrazit fotogalerii
EVL Huníkovský
potok
Zobrazit fotogalerii
EVL Luční potok - Třebušín
Zobrazit fotogalerii
EVL Luční potok
v Podkrkonoší
Zobrazit fotogalerii
EVL Mešenský
potok
Zobrazit fotogalerii
EVL Padrťsko

Zobrazit fotogalerii
EVL Přešínský
potok
Zobrazit fotogalerii
EVL Radbuza -
Nový Dvůr - Pila
Zobrazit fotogalerii
EVL Stroupínský
potok
Zobrazit fotogalerii
EVL Týřov - Oupořský
potok
Zobrazit fotogalerii
EVL Zákolanský
potok
Zobrazit fotogalerii
EVL Zlatý
potok
Zobrazit fotogalerii

Skrýt fotogalerii (EVL Zákolanský potok)

Přínosy projektu

Výsledky monitoringu zpracované do managementových opatření budou důležitým podkladem pro vypracování souhrnu doporučených opatření (SDO) pro evropsky významné lokality s rakem kamenáčem a podkladem pro management lokalit s rakem říčním, ale i s invazními raky, kteří jsou hrozbou pro autochtonní raky. Tyto podklady budou využity zejména správami AOPK, CHKO, NP, KÚ a MŽP. Výsledky budou využity i při přípravě plánů povodí, které zpracovávají podniky Povodí ČR.

Širší veřejnost bude Informována o stavu přírody a biologické rozmanitosti a o její ochraně v České republice. Veřejnost bude informována o aktuálním stavu jakosti vody, rozšíření vodních živočichů, o stavu jejich habitatu, nebezpečí, které představují invazní živočichové. Přednášky budou pořádány na školách, rybářských nebo potápěčských sdruženích, tedy mezi veřejností, která se nejvíce pohybuje kolem toků, nádrží nebo lomů.

Datum poslední aktualizace stránky: 14.2.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2019. Statistika přístupů