Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím
pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická studie poměrů vybraných
lučních rašelinišť na Jihlavsku

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe stažení

Etapy řešení

Rešeršní práce

V první fázi byla provedena rešerše, ke které byly použity veškeré dostupné odborné podklady, zejména hydrogeologické, geologické, hydrologické, hydrochemické, podklady k provedení antropogenního odvodnění lokalit v minulosti, podklady k provedeným či plánovaným rekultivacím, letecké snímky, historické mapy atp.

Z časového hlediska byl základ rešeršních prací proveden v počátečním období realizace projektu, rešerše byla následně průběžně doplňována.

Terénní práce

Na vybraných lokalitách a v jejich okolí proběhla podrobná rekognoskace terénu, na jejím základě byly situovány profily pro měření průtoků na vodotečích, mělké hydrogeologické vrty a sondy pro sledování kolísání hladin podzemních vod, zjištění konkrétního průběhu sítě meliorací atp. Část objektů byla osazena přístroji pro kontinuální sledování hladin, část průtoků a hladin byla měřena v rámci návštěv lokalit. V rámci každého měření byla standardně v terénu stanovována teplota vzduchu, teplota vody a její konduktivita. Na vybraných profilech byly v přibližně měsíčním kroku odebírány vzorky vody pro analýzy složení vod, zejména pro stanovení obsahu nutrietů (dusičnany, dusitany, amonné ionty, celkový fosfor, ortofosforečnany) a komponenty základní chemické analýzy (chloridy, sírany, vápník apod.) ve vodách. Analýzy těchto vzorků byly prováděny v laboratořích VÚV TGM, v.v.i. Sledovány byly též základní meteorologické veličiny (srážky a teplota vzduchu).

Z časového hlediska proběhla rekognoskace a vybudování profilů, vrtů a sond v období do června 2015 (též podle klimatických podmínek), většina systematického sledování byla prováděna od dubna 2015 do února 2016.

Vyhodnocení

Veškerá získaná relevantní data byla odborně vyhodnocena. Vyhodnocení se soustředilo jednak na problematiku jednotlivých lokalit a jejich případného ohrožení změnami vodního režimu a chemismu vod, jednak na srovnání jednotlivých lokalit a shrnující závěry a doporučení pro management území a případné rekultivační práce. Sledováním byla získána též data z lokalit před revitalizací, na jejich základě bude možno následně sledovat a hodnotit průběh a účinky prováděných revitalizací.

Datum poslední aktualizace stránky: 21.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor odborných prací v rámci aktivity

Mgr. Pavel Eckhardt
pavel_eckhardt@vuv.cz
+420 220 197 439

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů