Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím
pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická studie poměrů vybraných
lučních rašelinišť na Jihlavsku

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe stažení

Podrobnosti

Charakteristika aktivity

„Hydrogeologická studie poměrů vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku“ byla aktivitou řešenou v rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“, jehož řešitelem byl Český svaz ochránců přírody. Informace o projektu jsou uvedeny na adrese http://www.csop.cz/mokradyastepi. Studie se zaměřila na vybraná luční rašeliniště v okrese Jihlava. Zásadní pro výskyt a přetrvání chráněných biocenóz jsou lokální hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické podmínky. V minulosti došlo k částečnému necitlivému odvodnění rašelinišť, část lokalit je ohrožována přínosem živin a dalších látek, na části lokalit proběhla či je navržena revitalizace. Otázky okolo vodního režimu lokalit komplexně řešila navrhovaná studie.

Cíl aktivity

Cílem prací byl popis a analýza vodního režimu (poměry hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické) na šesti vybraných lokalitách lučních rašelinišť, ze srovnávací studie vyplynuly připomínky k optimalizaci managementu lokalit a rekultivačních prací. Studie se týkala těchto lokalit: PR Chvojnov, PR Šimanovské rašeliniště, PR Doupský a Bažantka, NPR Zhejral, EVL Na Oklice a Jankovský potok – U Hovorků.

Základem prací byla rešerše odborných podkladů, terénní práce a jejich odborné vyhodnocení. Práce probíhaly v úzké spolupráci s místním pozemkovým spolkem – Pobočkou ČSO na Vysočině – tak, aby byla zajištěna návaznost na podrobné potřeby, management a případné rekultivace zájmových lokalit.

Datum poslední aktualizace stránky: 21.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor odborných prací v rámci aktivity

Mgr. Pavel Eckhardt
pavel_eckhardt@vuv.cz
+420 220 197 439

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů