CZ EN

Monitoring odpadních vod
odpadní voda jako diagnostické médium

ÚvodŘešitelský
tým
Řešené
projekty
PartneřiVýstupy projektu COVMONMonitoring
viru
SARS-CoV-2
Aktuální
výsledky
monitoringu
Publikace
a prezentace
výsledků
Implementace
projektu

Monitoring viru SARS-CoV-2 v ČR

Náš monitoring byl ukončen se skončením projektu COVMON 2021-2022 a interního grantu VÚV pro rok 2022 na konci roku 2022. V ČR aktuálně provádí monitoring odpadních vod SZÚ, na základě doporučení EK na ČOV >100 000 EO, tj. v Praze, Brně a Ostravě a na mezinárodních letištích. Odkaz na aktivity v evropských zemích: https://wastewater-observatory.jrc.ec.europa.eu/#/dashboards/2.

Realizace monitoringu v ČR

Odběry vzorků odpadních vod z ČOV byly ve VÚV prováděny od dubna 2020 do prosince 2022 v rámci 4 monitorovacích etap. Celkem bylo vzorkováno 66 ČOV různých velikostí v různém časovém režimu.

1. etapa – 04/20 až 06/20: 34 ČOV (vč. 7 ČOV monitorovaných SOVAK, z.s.). Orientace na lokality s pozitivními nálezy infikovaných osob, období velmi nízkých výskytů nemoci, pouze kvalitativní stanovení.

2. etapa – 11/20 až 12/20: 266 vzorků; 49 ČOV. Zachycení 2. vlny epidemie, optimalizace analytické metody, určení její citlivosti.

3. etapa – 02/21 až 05/21: 167 vzorků; 13 ČOV. Vyšší četnost vzorkování (1x za 1-2 týdny) na méně ČOV, zachycení nástupu, vrcholu a poklesu 3. vlny, zařazeno ověřování procesu vzorkování.

4. etapa – 05/21 až 12/22: >250 vzorků; na ČOV ve 4 městech: Praha (stávající a nová vodní linka), Brno, Břeclav a Kladno (Vrapice). Dlouhodobé sledování průběhu epidemie, zachycení trendů změn průběhu epidemie.

počet napojených obyvatel počet ekvivalentních obyvatel kategorie ČOV podíl průmyslových vod délka kanalizační sítě počet napojených obcí
ČOV Brno 427 245 493 806 nad 100 tis. 30 % 1 146 km 28
ČOV Břeclav 24 108 34 204 10-100 tis. 30 % 65 km 2
ČOV Kladno (Vrapice) 62 911 82 618 10-100 tis. 20 % 182 km 1
ÚČOV Praha 1 199 972 1 274 182 nad 100 tis. 32 % 3 706 km 5

Obr.: Lokalizace monitorovaných ČOV

Postup odběrů odpadních vod

Po optimalizaci způsobu odběru vzorků je prováděn 24 hodinový slévaný průtokově proporcionální odběr s využitím chlazených automatických vzorkovačů. Je odebráno 500 ml vzorku, po odběru důkladně mechanicky homogenizováno. Vzorek je uchován v chladu a zpracováván do 24 hodin. V nezbytném případě je stabilizován polyetylenglykolem a NaCl, uchován v chladu a zpracován a do 7 dní. Vzorky jsou odebírány 1x týdně.

Odběry jsou prováděny ve spolupráci s PVK, a.s., BVK, a.s. a Středočeskými vodárnami, a.s. a VAK Břeclav, a.s.

Detekce viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách

Detekce virové RNA ve vzorcích je prováděna podle schválené metodiky (viz záložka Metodiky). Pro zakoncentrování RNA je použita stabilizace polyetylenglykolem a NaCl a přímá flokulace. Izolace RNA je prováděna pomocí QIAamp Viral RNA Mini Kitu. Kvantitativní detekce RNA viru SARS-CoV-2 je prováděna metodou RT-qPCR cílené na 3 nezávislé detekční cíle v genomu viru (gen N a nestrukturální protein nsp12). Limit detekce celého postupu je 2,5 virové částice (GE) v 1 ml odpadní vody.

Analýzy jsou prováděny v laboratořích VÚV Brno, VÚVeL Brno a ve VÚV Praha.

Financování monitoringu

Monitoring je financován:
Datum poslední aktualizace stránky: 31.1.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.
hana.mlejnkova@vuv.cz
+420 220 197 376
+420 724 583 662

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů