Dopady atmosférické depozice

na vodní prostředí
se zohledněním klimatických podmínek

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyPro řešitele

Partneři

VÚV TGM, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
řešitel projektu

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, (VÚV TGM, v.v.i.) je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919.

Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod.

Ústav se podílí na řešení řady výzkumných projektů z různých agentur a dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni. v současnosti řeší nebo již úspěšně ukončil projekty pro zadavatele veřejných zakázek a projektů, jako jsou GA ČR, TA ČR, resortní programy výzkumu v působnosti MZe ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MZ ČR nebo MK ČR.

VÚV TGM, v.v.i., se dále podílí na činnostech v rámci mezinárodních skupin - GWP (Global Water Partnership), IWA (International Water Association) a NORMAN (Network of reference laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental substances) a dále spolupracuje s celou řadou výzkumných institucí a průmyslových podniků doma i v zahraničí.

Ústav se dlouhodobě podílí na plánování v oblasti vod, na vyhodnocení stavu útvarů podzemních a povrchových vod a na podávání zpráv Evropské komisi podle Rámcové směrnice o vodě. VÚV TGM, v.v.i. je také národním referenčním centrem pro emise do vodního prostředí a zajišťuje každoroční reporting Evropské environmentální agentuře.

Laboratoře VÚV TGM využívané pro řešení tohoto projektu jsou zaměřeny na široké spektrum analýz složek životního prostředí. Provádí rutinní i speciální chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, ekotoxikologické a radiologické analýzy včetně odběru vzorků různých matric. Laboratoře mají zavedený systém kontroly kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 nebo 17025:2018. Pracoviště VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava má praktické zkušenosti s chemickými analýzami PAU a některých kovů v pevných matricích a říčním sedimentu.

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
další řešitel projektu

Dnešní Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vznikl spojením agendy původního meteorologického ústavu (Československý státní ústav meteorologický v Praze, založen na přelomu let 1919 a 1920) s hydrologií v roce 1954. V souvislosti s růstem významu ochrany životního prostředí pak byl v roce 1967 do ústavu začleněn třetí obor, a to ochrana čistoty ovzduší.

Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Český hydrometeorologický ústav je jedinou státem pověřenou institucí pro sledování kvality ovzduší v ČR. Veškerá data jsou shromažďována v národní databázi ISKO (Informační systém kvality ovzduší) provozované ČHMÚ. Jeho pracovníci mají dlouholetou zkušenost s měřením a modelováním imisních koncentrací i atmosférické depozice, včetně prezentace a interpretace výsledků. ČHMÚ disponuje dostatečnou výpočetní technikou k zajištění v projektu vytčených cílů.

VÚKOZ

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
další řešitel projektu

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce, (VÚKOZ) je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví.

Ústav existuje kontinuálně již od roku 1927, kdy byl výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství založen na bývalém panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy v Průhonicích.

V současnosti představuje multioborové pracoviště, pokrývající komplexní výzkum krajiny na všech úrovních – na škále ekosystémů, společenstev a populací až k jednotlivým organismům. Část výzkumné činnosti zajišťuje pracoviště VÚKOZ v Brně.

Jakost laboratoří je průběžně mezinárodně kontrolována (WEPAL Wageningen) a v pětiletém intervalu v rámci programu OSN EHK ICP-Vegetace. Pracoviště VÚKOZ má praktické zkušenosti s chemickými analýzami mechu, humusu i sedimentů i podrobnějším mapovém měřítku a své výsledky pravidelně publikuje v odborných periodikách.

Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Statistika přístupů