Dopady atmosférické depozice

na vodní prostředí
se zohledněním klimatických podmínek

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyPro řešitele

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek
Číslo projektu: SS01010231
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: SS - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Název Podprogramu: Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
✓ hlavní řešitel: Mgr. Silvie Semerádová
✓ řešitelský tým: Mgr. Silvie Semerádová, Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., Ing. František Sýkora, RNDr. Jitka Svobodová, RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D. a dále pracovníci zabývající se zpracováním dat a pracovníci pro terénní práce
Další řešitel projektu: Český hydrometeorologický ústav
✓ hlavní řešitel: Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
✓ řešitelský tým: Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. a dále výzkumní pracovníci GIS, pracovníci zajišťující zpracování rešerší atp.
Další řešitel projektu: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
✓ hlavní řešitel: Ing. Julie Sucharová, Ph.D.
✓ řešitelský tým: Ing. Julie Sucharová, Ph.D., Ing. Marie Holá, Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. a dále pracovníci laboratoří
Zahájení projektu: 1.3.2020
Ukončení projektu: 31.12.2022

Charakteristika projektu

Řešená problematika

Projekt je zaměřen zejména na prohloubení znalostí v oblasti interakce jednotlivých složek životního prostředí. Vzhledem k tomu, že jde o téma v současnosti velmi málo prozkoumané, očekává se, že výsledky projektu budou klíčové jako znalostní základna v dané problematice a mohou být dále podkladem pro návrhy efektivních opatření pro prevenci nebo odstranění následků znečištění životního prostředí nebo naopak bude možné odlišit situace, kde byl zdroj znečištění odstraněn a znečištění přetrvává pouze jako trvající zátěž v různých složkách prostředí a zacílení opatření na zdroj by tedy bylo neefektivní.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je přispět k:

Předpokládané výsledky projektu

V rámci řešení projektu je plánována realizace následujících výstupů:

Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Statistika přístupů