Legislativa ČR
Legislativa ČR - voda

Na těchto stránkách najdete výběr z České legislativy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády) související tématicky s vodním hospodářstvím. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Legislativa - servery
Odkazy na internetové servery

Název Odkaz
Ministerstvo vnitra ČR - sbírka zákonůhttp://www.mvcr.cz/
Ministerstvo zemědělství ČR - legislativahttp://eagri.cz/
Právní rádcehttp://pravniradce.ihned.cz/
Sbírky zákonů, smluv a předpisů - Sagit InfoNethttp://www.sagit.cz/
Portál veřejné správyhttp://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Vodní hospodářství

Autor Název Dokument
Ing. Arnošt KultPřehled platné legislativy v oblasti vodního hospodářstvízákony prováděcí předpisy ve VH

Předpis Plný název Dokument
Zákon č. 254/2001 Sb.Platné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb.,zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.,zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb. Zakon_254_2001 - sbírka
Zákon č. 99/2004 Sb.Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona 104/2011 Sb.Zakon_99_2004.pdf
Zákon č. 274/2001 Sb.Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb.Zakon_274_2001.pdf
Zákon č. 305/2000 Sb.Zákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZakon_305_2000.pdf
Nařízení vlády č. 277/2020 Sb.Nařízení vlády č. 277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.Narizeni_277_2020.pdf
Nařízení vlády č. 326/2020 Sb.Nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostřdí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.Narizeni_326_2020.pdf
Nařízení vlády č. 236/2016 Sb.Nařízení vlády č. 236/2016 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisůNarizeni_236_2016.pdf
Nařízení vlády č. 235/2016 Sb.Nařízení vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisůNarizeni_235_2016.pdf
Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemníchNarizeni_57_2016.pdf
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastechNarizeni_401_2015.pdf
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programuNarizeni_262_2012.pdf
Nařízení vlády č. 203/2009 Sb.Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodníNarizeni_203_2009.pdf
Nařízení vlády č. 262/2007 Sb.Nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republikyNarizeni_262_2007.pdf
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb.Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb.Narizeni_71_2003.pdf
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb.Narizeni_61_2003.pdf
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky MoravyNarizeni_85_1981.pdf
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – KrálíkyNarizeni_10_1979.pdf
Nařízení vlády č. 40/1978 Sb.Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, Žďárské vrchy, Krkonoše a Orlické horyNarizeni_40_1978.pdf
Vyhláška č. 349/2016 Sb.Vyhláška č. 349/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.Vyhlaska_349_2016.pdf
Vyhláška č. 154/2016 Sb.Vyhláška č. 154/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.Vyhlaska_154_2016.pdf
Vyhláška č. 313/2015 Sb.Vyhláška č. 313/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vodVyhlaska_313_2015.pdf
Vyhláška č. 312/2015 Sb.Vyhláška č. 312/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.Vyhlaska_312_2015.pdf
Vyhláška č. 264/2015 Sb.Vyhláška č. 264/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vodVyhlaska_264_2015.pdf
Vyhláška č. 252/2013 Sb.Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správyVyhlaska_252_2013.pdf
Vyhláška č. 414/2013 Sb.Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)Vyhlaska_414_2013.pdf
Vyhláška č. 105/2012 Sb.Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celinyVyhlaska_105_2012.pdf
Vyhláška č. 123/2012 Sb.Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchVyhlaska_1123_2012.pdf
Vyhláška č. 178/2012 Sb.Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních tokůVyhlaska_178_2012.pdf
Vyhláška č. 216/2011 Sb.Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních dělVyhlaska_216_2011.pdf
Vyhláška č. 155/2011 Sb.Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupáníVyhlaska_155_2011.pdf
Vyhláška č. 98/2011 Sb.Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vodVyhlaska_98_2011.pdf
Vyhláška č. 49/2011 Sb.Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vodVyhlaska_49_2011.pdf
Vyhláška č. 24/2011 Sb.Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik ve znění vyhlášky č. 49/2014Vyhlaska_24_2011.pdf
Vyhláška č. 5/2011 Sb.Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vodVyhlaska_5_2011.pdf
Vyhláška č. 393/2010 Sb.Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodíVyhlaska_393_2010.pdf
Vyhláška č. 23/2007 Sb.Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republikyVyhlaska_23_2007.pdf
Vyhláška č. 450/2005 Sb.Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. a vyhlášky č. 66/2014 Sb.Vyhlaska_450_2005.pdf
Vyhláška č. 197/2004 Sb.Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 20/2010 Sb.Vyhlaska_197_2004.pdf
Vyhláška č. 125/2004 Sb.Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vodyVyhlaska_125_2004.pdf
Vyhláška č. 590/2002 Sb.Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.Vyhlaska_590_2002.pdf
Vyhláška č. 241/2002 Sb.Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb. a vyhlášky č. 209/2007 Sb.Vyhlaska_241_2002.pdf
Vyhláška č. 236/2002 Sb.Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových územíVyhlaska_236_2002.pdf
Vyhláška č. 225/2002 Sb.Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o něVyhlaska_225_2002.pdf
Vyhláška č. 20/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění vyhlášky č. 93/2011 Sb.Vyhlaska_20_2002.pdf
Vyhláška č. 471/2001 Sb.Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.Vyhlaska_471_2001.pdf
Vyhláška č. 428/2001 Sb.Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb. a vyhlášky č. 120/2011 Sb.a vyhlášky č. 48/2014 Sb.Vyhlaska_428_2001.pdf
Vyhláška č. 432/2001 Sb.Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., vyhlášky č. 620/2004 Sb. a vyhlášky č. 40/2008 Sb. a vyhlášky č. 336/2011Vyhlaska_432_2001.pdf
Vyhláška č. 431/2001 Sb.Vyhláška č. 431/2001 Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanciVyhlaska_431_2001.zip
Vyhláška č. 137/1999 Sb.Vyhláška č. 137/1999 Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojůVyhlaska_137_1999.pdf

Historické dokumenty

Zdroj Název Odkaz
Österreichische NationalbibliothekZákoník zemský království Českého, daný dne 28. srpna 1870odkaz na dokument

Upozornění: Veškeré texty právních předpisů zpřístupňované prostřednictvím těchto internetových stránek maji pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost. Právně závazné znění všech právních předpisů zde uvedených naleznete v tištěné Sbírce zákonů nebo na internetové stránce Ministerstva vnitra. Neneseme žádnou odpovědnost za aktuálnost, pravdivost, přesnost a úplnost těchto právních předpisů.

Datum poslední aktualizace stránky: 26.1.2011