Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod

Tématický obsah

Mapa obsahuje údaje z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, tj. údaje týkající se struktury a základních charakteristik povrchových a podzemních vod, vymezení chráněných území s vazbou na vody, užívání vod a vlivů na jejich stav a sledování a hodnocení stavu vod. Mapový pohled je doplněn referenčními podkladovými mapami (v rastrovém formátu), zejména základními mapami ČR v měřítku 1:10000 a 1:50000 ČÚZK.

Data a jejich zdroje

TémaMěřítkoZdrojDalší informace
Správa povodí a vodních toků a územní jednotky pro plánování v oblasti vod
Území působnosti správců povodí1:10000MZe, VÚV TGM, v.v.i.
Dílčí povodí ČR1:10000MŽP (11.1.2013)
Sub-units1:10000MŽP, VÚV TGM, v.v.i.
Koordinační oblasti1:10000MŽP, VÚV TGM, v.v.i.
Základní statistické údaje povodíČSÚ, ČÚZK, MŽP, VÚV TGM, v.v.i. (2005)
Správa vodních tokůstátní podniky Povodí a MZe (28.2.2012)
Povrchová voda: struktura a základní charakteristiky (vodní toky, stojaté povrchové vody, hydrologická povodí, útvary povrchových vod)
Hydrologická povodí1:10000ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i. (15.1.2016)
Vodní toky podle DIBAVOD1:10000VÚV TGM, v.v.i. (DIBAVOD, 2006)
Vodní toky podle centrální evidence (CEVT)státní podniky Povodí a MZe (28.2.2012)
Stojaté povrchové vody1:10000VÚV TGM, v.v.i. (DIBAVOD, 2010)
Významné vodní nádrže1:10000státní podniky Povodí, VÚV TGM, v.v.i.
Útvary povrchových vod pro 1. plánovací cyklus1:10000VÚV TGM, v.v.i., 2009
Útvary povrchových vod pro 2. plánovací cyklus1:10000MŽP, VÚV TGM, v.v.i., revize 22.9.2015
Ekoregiony (podle rámcové směrnice pro vodní politiku EU)AOPK ČR
Kategorie nadmořské výšky (podle rámcové směrnice pro vodní politiku EU)1:25000VÚV TGM, v.v.i., MO ČR/HÚVG AČR (DMÚ 25)
Geologický typ (podle rámcové směrnice pro vodní politiku EU)1:50000VÚV TGM, v.v.i., ČGÚ (GEOČR 50), ČEÚ, Aquatest, a.s., Geotest Brno, a.s.
Močály a bažiny1:10000VÚV TGM, v.v.i. (DIBAVOD, 2006)
Záplavová území1:10000MŽP, VÚV TGM, v.v.i.
Podzemní voda: struktura a základní charakteristiky (hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod)
Hydrogeologické rajóny a jejich kolektory1:50000VÚV TGM, v.v.i., ČGS
Útvary podzemních vod1:50000VÚV TGM, v.v.i.
Chráněná území s vazbou na vodu
Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (lososové a kaprové vody, rybné vody)1:10000VÚV TGM, v.v.i.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)1:10000VÚV TGM, v.v.i.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vodMZe a MŽP (2011)
Místa odběrů vody pro lidskou spotřebuMZe, státní podniky Povodí, VÚV TGM, v.v.i. (data za období 2006 - 2013)
Ochranná pásma vodních zdrojů1:10000MŽP, VÚV TGM, v.v.i.
Vodárenské nádrže1:10000MZe, VÚV TGM, v.v.i.
Zranitelné oblasti1:10000VÚV TGM, v.v.i.
Citlivé oblasti1:10000VÚV TGM, v.v.i.
Koupací oblasti (včetně koupališt ve volné přírodě)1:10000MZ, VÚV TGM, v.v.i.
Ptačí oblasti s vazbou na vodu1:10000AOPK ČR, VÚV TGM, v.v.i. (data k 31.10.2006)
Evropsky významné lokality s vazbou na vodu1:10000AOPK ČR, VÚV TGM, v.v.i. (data k 31.10.2006)
Maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu1:10000AOPK ČR, VÚV TGM, v.v.i. (data k 31.10.2006)
Užívání vod a vlivy na jejich stav
Odběry povrchových vodstátní podniky Povodí, VÚV TGM, v.v.i. (data za období 2006 - 2013)
Odběry podzemních vodstátní podniky Povodí, VÚV TGM, v.v.i. (data za období 2006 - 2013)
Vypouštění do povrchových (a podzemních) vodstátní podniky Povodí, VÚV TGM, v.v.i. (data za období 2006 - 2013)
Vodní elektrárnyERÚ, VÚV TGM, v.v.i. (září 2009)
Krajinný pokryv (Corine Land Cover)1:100000EEA, MŽP, CENIA
Sledování stavu vod
Profily sledování množství povrchových vodČHMÚ, státní podniky Povodí
Profily sledování jakosti povrchových vodstátní podniky Povodí, ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i. (data k 18.8.2009)
Objekty sledování jakosti a množství podzemních vodČHMÚ (květen 2011)
Lokality sledování atmosférické depoziceČHMÚ (data k 31.1.2011)
Srážkoměrné a klimatologické staniceČHMÚ (únor 2011)
Hodnocení stavu vod
Stav útvarů povrchových vod: 1. plánovací cyklus1:10000státní podniky Povodí, MŽP. 2009
Stav útvarů povrchových vod: 2. plánovací cyklus1:10000MŽP, VÚV TGM, v.v.i., státní podniky Povodí. 2013
Stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod1:10000státní podniky Povodí, MŽP
Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledováníVÚV TGM, v.v.i., státní podniky Povodí, ČHMÚ
Vyhodnocení plnění požadavků na lososové a kaprové vodyVÚV TGM, v.v.i.
Stav útvarů podzemních vod: 1. plánovací cyklus1:50000státní podniky Povodí, VÚV TGM, v.v.i. 2009
Stav útvarů podzemních vod: 2. plánovací cyklus1:50000MŽP, VÚV TGM, v.v.i. 2013
Jakost vody v tocích podle ČSN 75 7221 VÚV TGM, v.v.i., ČHMÚ
Správní členění ČR
Správní členění ČR1:10000ČÚZK (data k 1.1.2015)
Podkladové mapy a ortofota
Základní mapa 1:1 000 0001:1000000ČÚZK (2012)
Základní mapa 1:500 0001:500000ČÚZK (2016)
Základní mapa 1:200 0001:200000ČÚZK (2016)
Základní mapa 1:50 0001:50000ČÚZK (2005)
Základní mapa 1:10 0001:10000ČÚZK (2005)
Vodohospodářská mapa 1:500 0001:500000VÚV TGM, v.v.i. (archiv)
Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50000, 19991:50000VÚV TGM, v.v.i. (archiv, 1999)
Přehledná mapa vodárenských systémů 1:200 000, 19941:200000VÚV TGM, v.v.i. (archiv 1994)
OrtofotaČÚZK (2008)

Další informace

OdkazHEIS VÚV: Informace o datech a stažení dat


Datum poslední aktualizace stránky: 29.4.2017