Zraniteln oblasti-revize

Informace o datech

Zraniteln oblasti jsou zemn vymezeny katastrlnmi zemmi R.

Vlda stanovuje zraniteln oblasti nazenm a zrove v nich aknm programem upravuje pouvn a skladovn hnojiv a statkovch hnojiv, stdn plodin a provdn protieroznch opaten. Akn program a vymezen zranitelnch oblast podlhaj pezkoumn a ppadnm pravm v intervalech nepesahujcch 4 roky. Pezkoumn se provd na zklad vyhodnocen innosti opaten vyplvajcch z pijatho aknho programu.

Datov sada zranitelnch oblast, vetn zapracovn reviz byla vytvoena ve VV TGM, v.v.i. na zklad dat dostupnch z pslunch Nazen vldy. Obsahuje daje o vech k.., kter byly jednotlivmi Nazenmi vldy vyhlena jako zraniteln oblasti, vetn rozlien zda se jedn o aktuln platn nebo zruen zraniteln oblasti.

Souvisejc legislativa

otevt soubor pdf   Zkon . 254/2001 Sb., o vodch a o zmn nkterch zkon (vodn zkon), ve znn zkona . 20/2004 Sb. a zkona . 150/2010 Sb.

otevt soubor pdf  Nazen vldy . 277/2020 Sb., kterm se mn nazen vldy . 262/2012 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a aknm programu, ve znn pozdjch pedpis.

otevt soubor pdf  Nazen vldy . 351/2016 Sb., kterm se mn nazen vldy . 235/2016 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a aknm programu, ve znn pozdjch pedpis.

otevt soubor pdf  Nazen vldy . 235/2016 Sb., kterm se mn nazen vldy . 262/2012 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a aknm programu, ve znn pozdjch pedpis.

otevt soubor pdf  Nazen vldy . 262/2012 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a aknm programu.

Nazen vldy, kter byla zruena nazenm vldy . 262/2012 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a aknm programu:
otevt soubor pdf   Nazen vldy . 103/2003 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a o pouvn a skladovn hnojiv a statkovch hnojiv, stdn plodin a provdn protieroznch opaten v tchto oblastech.
otevt soubor pdf   Nazen vldy . 219/2007 Sb., kterm se mn nazen vldy . 103/2003 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a o pouvn a skladovn hnojiv a statkovch hnojiv, stdn plodin a provdn protieroznch opaten v tchto oblastech.
otevt soubor pdf   Nazen vldy 108/2008 Sb., kterm se mn nazen vldy . 103/2003 Sb., o stanoven zranitelnch oblast a o pouvn a skladovn hnojiv a statkovch hnojiv, stdn plodin a provdn protieroznch opaten v tchto oblastech, ve znn nazen vldy . 219/2007 Sb.

Staen dat a informac v HEIS VV

Zde dostupn data ke staen pedstavuj jak aktuln verzi evidence, tak vechny zruen zraniteln oblasti. Data ke staen jsou komprimovna do zip soubor.

Metadata evidence byla vytvoena v souladu s normami SN ISO 19115 "Geografick informace - Metadata" a SN CEN ISO/TS 19139 "Geografick informace - Metadata - XML schma implementace". Soubor metadat ve formtu XML je dostupn pod odkazem "Staen dat a informac".

Pehled pouitch formt dat
Typ dat Formt Formt - popis Poznmka
Geografick shp Esri Shapefile (Esri ArcView)
Atributn txt Textov soubor s oddlovaem (stednk nebo tabultor) a s hlavikou v prvnm dku
Rastrov tif Rastr nebo georeferencovan rastr (TIFF)
Metadata xml Extensible Markup Language (W3C)
Dokumentace pdf Portable Document Format (Adobe)
Poznmka: Datov sada me, v zvislosti na charakteru dat, obsahovat pouze nkter z uvedench typ datovch soubor.

Upozornn: Data lze pouvat pouze v souladu s uvedenmi informacemi o datech (metadaty).

Data ke staen
Druh Nzev Formt Velikost Datum Odkaz
Datov sada Zraniteln oblasti, vetn reviz, referenn datum 1.7.2020 shp, xml 43MB 15.12.2020 Staen dat
Sluby WMS Datov sada je dostupn tak prostednictvm slueb WMS https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll
Sluby WFS Datov sada je dostupn tak prostednictvm slueb WFS https://ags2.vuv.cz/arcgis/services/isvs_voda/isvs_voda/MapServer/WFSServer
Zobrazen dat online a dal informace k tmto datm naleznete na strnkch heis.vuv.cz Odkaz

Prohlen dat v HEIS VV

HEIS VV > Mapy a data > Prohlen dat - VODA: Vodn hospodstv a ochrana vod


Datum posledn aktualizace nebo revize strnky: 15.12.2020