Horninov sloen a pirozen pozad ltek v podzemnch vodch

Hodnoty pirozenho pozad ltek v podzemnch vodch zpracoval VV TGM, v.v.i., v rmci subprojektu Pehled toxickch prvk a vymezen jejich anomlnho vskytu v povod Labe vzkumnho projektu SP/2e7/229/08 ANTROPOGENN TLAKY NA STAV PD, VODN ZDROJE A VODN EKOSYSTMY V ESK STI MEZINRODNHO POVOD LABE (vedouc eitel subprojektu Doc. RNDr. Zbynk Hrkal, CSc.).

Hodnoty pirozenho pozad ltek byly zpracovny podle vsledk monitoringu jakosti podzemnch vod, kter pro poteby projektu poskytl esk hydrometeorologick stav. Hodnoty pirozenho pozad jsou vztaeny k horninovmu sloen. zemn identifikace horninovho sloen byla pevzata z Geologick vektorov mapy R 1: 50 000 esk geologick sluby a pro poteby uren pirozenho pozad ltek v podzemnch vodch dle zjednoduena (zjednoduenou verzi zpracovala GS podle zadn VV TGM, v.v.i.). V tto map jsou zobrazeny pouze vrstvy, kter nejsou pekryty kvartrnmi horninami. Obdobnm zpsobem byl zpracovn mapov podklad v mtku 1: 500 000, kde jsou zpracovny vrstvy pro cel zem R, bez ohledu na pekryv kvartrnmi horninami.

Informace o datech

Datov sada obsahuje geografick a identifikan daje tkajc se horninovho sloen a dle hodnoty pirozenho pozad ltek v podzemnch vodch pro jednotliv typy horninovho sloen.

Zdroj dat: GS (Geologick vektorov mapa) a VV TGM, v.v.i. (pirozen pozad ltek v podzemnch vodch), 20.8.2013.

Prohlen dat v HEIS VV

HEIS VV > Mapy a data > Prohlen dat - VODA: Vodn hospodstv a ochrana vod


Datum posledn aktualizace strnky: 15.07.2019