Odbry povrchovch vod

vod do evidence

Evidence daj o realizovanch odbrech z povrchovch vod evidovanch na zklad vyhlky . 431/2001 Sb. Jedn se o odbry nad 6000 m3 za rok, nebo 500 m3 za msc. Evidence obsahuje daje o identifikaci odbru (ID, nzev), identifikaci msta odbru (katastr, obec, kraj, tok, polohu na toku, slo hydrologickho poad), odebranm mnostv a elu odbru.

Informace o datech

Metadata evidence byla vytvoena v souladu s normami SN ISO 19115 "Geografick informace - Metadata" a SN CEN ISO/TS 19139 "Geografick informace - Metadata - XML schma implementace" pro Metadatov portl Ministerstva ivotnho prosted . Soubor metadat ve formtu XML je dostupn pod odkazem "Data ke staen".

Datov sada obsahuje povinnmi subjekty nahlen daje o odbrech povrchovch vod sttnm podnikm Povod. zemn identifikace byla zpracovna podle daj sttnch podnik Povod. Ve VV TGM, v.v.i., byla doplnna identifikace vzhledem k strukturlnmu modelu vodnch tok (DIBAVOD, vrstva vodn toky - jemn seky, 6.4.2006).

Staen dat a informac

Data nejsou k dispozici ke staen. Data jsou dostupn pouze pro pracovnky VV TGM, v.v.i., na vydn.

Kontakt: Ing. Ji Dlabal
tel: 220 197 283
jiri.dlabal@vuv.cz

Pehled pouitch formt dat
Typ dat Formt Formt - popis Poznmka
Geografick shp Esri Shapefile (Esri ArcView)
Atributn txt Textov soubor s oddlovaem (stednk nebo tabultor) a s hlavikou v prvnm dku
Rastrov tif Rastr nebo georeferencovan rastr (TIFF)
Metadata xml Extensible Markup Language (W3C)
Dokumentace pdf Portable Document Format (Adobe)
Poznmka: Datov sada me, v zvislosti na charakteru dat, obsahovat pouze nkter z uvedench typ datovch soubor.

Upozornn: Data lze pouvat pouze v souladu s uvedenmi informacemi o datech (metadaty).

Data a informace ke staen
Druh Nzev Formt Velikost Datum Odkaz
Dokumentace HEIS VV: Katalog dat a slueb pdf 4,2 MB 12.5.2015 Staen dat
Metadata Odbry povrchovch vod xml 7 kB 27.09.2021 Staen dat
Datov sada Odbry povrchovch vod 0 kB

Prohlen dat

HEIS VV > Databze > Mapy a data > Prohlen dat - VODA: Nzev mapy/tabulky

Dal informace

otevt soubor pdf   Vyhlka . 431/2001 Sb., o obsahu vodn bilance, zpsobu jejho sestaven a o dajch pro vodn bilanci
Vodohospodsk informan portl


Datum posledn aktualizace nebo revize strnky: 27.9.2021