Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodRámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Souhrnné údaje (pracovní verze, stránka se průběžně upravuje)


Tato stránka obsahuje soubor tabulek a map se souhrnným vyhodnocením údajů vztahujícím se k implementaci Rámcové směrnice o vodách, konkrétně k charakteristikám vodních útvarů a hodnocení jejich stavu. Souhhrnné údaje zpracoval VÚV TGM, v.v.i., podle dat z reportingu plánů povodí ČR Evropské komisi. Aktuálně jsou naplněny údaji pro 2. cyklus plánování v letech 2016-2021, tj. údaji z plánů dílčích povodí a z národních plánů povodí zpracovaných ke ke konci roku 2015.

Opatření typu C - přehled


Přehled opatření typu C

Souhrnné statistiky - vyhledávání


Souhrnné statistiky (vyhledávání)

Vývoj stavu útvarů povrchových vodStav útvarů podzemních vod podle profilůTrendy vypouštění do vodních útvarů podle vodohospodářské bilance 2006-2018Trendy vypouštění do vodních útvarů podle majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací 2011-2018Přehledové mapy ke stažení

Chemický stav útvarů povrchových vod

Chemický stav povrchových vod - výsledný stav
Chemický stav povrchových vod - benzo(a)pyren
Chemický stav povrchových vod - benzo(b)fluoranten
Chemický stav povrchových vod - benzo(k)fluoranten
Chemický stav povrchových vod - benzo(g,h,i)perylen
Chemický stav povrchových vod - fluoranten
Chemický stav povrchových vod - bromovaný difenyleter
Chemický stav povrchových vod - kadmium - rozpuštěné
Chemický stav povrchových vod - rtuť - rozpuštěná
Chemický stav povrchových vod - olovo - rozpuštěné
Chemický stav povrchových vod - nikl - rozpuštěný

Ekologický stav útvarů povrchových vod

Ekologický stav povrchových vod - výsledný stav
Ekologický stav povrchových vod - alachlor - metabolity
Ekologický stav povrchových vod - halogeny adsorbovatelné organicky vázané
Ekologický stav povrchových vod - biologická spotřeba kyslíku
Ekologický stav povrchových vod - uhlovodíky C10-C40
Ekologický stav povrchových vod - amoniakální dusík
Ekologický stav povrchových vod - dusičnanový dusík
Ekologický stav povrchových vod - rozpuštěný kyslík
Ekologický stav povrchových vod - celkový fosfor
Ekologický stav povrchových vod - pH

Výjimky a vlivy týkající se útvarů povrchových vod

Výjimky týkající se chemického stavu povrchových vod
Výjimky týkající se ekologického stavu povrchových vod
Útvary povrchové vody, jejichž chemický stav byl ovlivněn atmosférickou depozicí
Útvary povrchové vody, jejichž chemický stav byl ovlivněn neznámým antropogenním vlivem
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn komunálními čistírnami odpodních vod
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn vyšším podílem obyvatel nepřipojených na veřejnou kanalizaci
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn zemědělstvím
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn fyzikálními změnami
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn neznámým antropogenním vlivem

Klíčové typy opatření


Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM1 (výstavba nebo modernizace komunálních ČOV)
Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM4 (sanace starých kontaminovaných míst)
Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM5 (zlepšení podélné kontinuity)
Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM6 (jiná zlepšení hydromorfologických podmínek)

Další charakteristiky

Přeshraniční útvary povrchových vod

Chemický stav útvarů podzemních vod

Chemický stav podzemních vod - výsledný stav
Chemický stav podzemních vod - dusíkaté látky
Chemický stav podzemních vod - dusičnany
Chemický stav podzemních vod - amonné ionty
Chemický stav podzemních vod - obecné ukazatele
Chemický stav podzemních vod - kovy
Chemický stav podzemních vod - kadmium
Chemický stav podzemních vod - olovo
Chemický stav podzemních vod - nikl
Chemický stav podzemních vod - hliník
Chemický stav podzemních vod - pesticidy
Chemický stav podzemních vod - alachlor
Chemický stav podzemních vod - metolachlor
Chemický stav podzemních vod - acetochlor
Chemický stav podzemních vod - polycykolické aromatické uhlovodíky
Chemický stav podzemních vod - benzo(a)pyren
Chemický stav podzemních vod - benzo(g,h,i)perylen
Chemický stav podzemních vod - indeno(1,2,3-cd)pyren
Chemický stav podzemních vod - ostatní uhlovodíky

Výjimky a vlivy týkající se chemického stavu útvarů podzemních vod

Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné zemědělstvím
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné atmosférickou depozicí
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné starými kontaminovanými místy
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné blíže neurčeným antropogenním vlivem

Kvantitativní stav útvarů podzemních vod

Kvantitativní stav povrchových vod - výsledný stav

Datum poslední aktualizace stránky: 16.12.2019


Obsah stránky

Datum poslední aktualizace stránky: 20.6.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů