Aproximační úkol směrnice 78/659/EEC

LOSOSOVÉ A KAPROVÉ VODY
(podle NV 71/2003 Sb.)

Implementace směrnice 78/659/EHS
do právního řádu ČR nařízením vlády 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod