Implementace Rámcové směrnice a plánování v oblastech povodí ČR

Zdroj: Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České republice; Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; Praha, leden 2004

Proces implementace Rámcové směrnice představuje zásadní změny ve vodním hospodářství České republiky. Tyto změny zasáhnou významným způsobem vodohospodářskou praxi, zároveň se promítnou do české legislativy.

Transpozice do právního řádu České republiky

V oblasti ochrany vod je soulad české legislativy s předpisy EU zajištěn prostřednictvím vodního zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., a jejich prováděcími předpisy. Významným pozměňujícím předpisem, který nabyl účinnosti dnem 23. ledna 2004, je zákon č. 20/2004 Sb.

Odkazy
Ministerstvo vnitra ČR: sbírka zákonů

Institucionální zabezpečení

Pro časovou a kompetenční koordinaci byl sestaven Implementační plán, jehož poslední aktualizaci schválila 8. ledna 2003 vláda usnesením č. 15/2003. Plán obsahuje přesné detailní soupis dílčích kroků spolu s termíny jejich splnění a určením odpovědného rezortu, případně odpovědné organizace.

Protože Rámcová směrnice pokrývá značný rozsah činností, vyžaduje její implementace zapojení mnoha odborných institucí a expertů. Implementace Rámcové směrnice spadá především do kompetence Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Mezi další spolupracující rezorty patří Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo dopravy.

Pod vedením Ministerstva životního prostředí za Českou republiku a Ministerstva životního prostředí, výživy a záležitostí venkova Spojeného království (DEFRA, Velká Británie) za členské státy EU proběhl od května 2002 do února 2004 Twinning projekt Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku, jehož smyslem byla podpora českých institucí při rozjezdu celého procesu zavádění Rámcové směrnice.

Za účelem celostátní koordinace plánování v povodích ČR byla Ministerstvem zemědělství v červnu 2003 ustavena Komise pro plánování v oblasti vod jako stálý poradní a koordinační orgán úřadů veřejné správy a dalších institucí podílejících se na procesu pánování v ČR.

Dne 15. 4. 2004 ustavilo Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství Pracovní skupinu pro implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Cílem činnosti Pracovní skupiny je zajistit koordinovanou spolupráci mezi resorty a institucemi, které se podílejí na implementaci této směrnice v ČR včetně mezinárodních souvislostí.

Odkazy
Ministerstvo životního prostředí: Pracovní skupina pro implementaci Rámcové směrnice pro vodní politiku ES (Směrnice 2000/60/ES)
Ministerstvo zemědělství: Komise pro plánování

Ke zpracování jednotlivých úkolů implementace Rámcové směrnice byla zahájena řada projektů v institucích pod gescí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, mezi které patří především Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Český hydrometeorologický ústav, státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa, Agentura ochrany přírody a krajiny a další.

Mezinárodní spolupráce

Rámcová směrnice: článek 3, odst. 3, 4 a 5

Implementace Rámcové směrnice vyžaduje spolupráci v mezinárodním měřítku, aby mohly být splněny její požadavky na společný přístup v ochraně mezinárodních oblastí povodí.

Území České republiky je rozděleno mezi tři mezinárodní povodí - Labe, Odra, Dunaj. Mezinárodní spolupráce v povodích je zajištěna mezinárodními komisemi pro ochranu Labe, Dunaje a Odry. Komise koordinují mezistátní spolupráci v oblasti ochrany vod pro jednotlivá povodí. Na základě souhlasu smluvních stran v roce 2001 byly tyto mezinárodní komise pověřeny mezinárodní koordinací implementace Rámcové směrnice. Na činnosti mezinárodních komisí Labe, Dunaje a Odry se za českou stranu podílí zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a zástupci příslušných odborných institucí.

Česká republika je zapojena do projektu pilotního povodí Lužické Nisy, které se rozkládá na území států Německa, Polska a České republiky. V rámci povodí se restují směrné dokumenty Analýza vlivů a dopadů a Stanovení referenčních podmínek a hranic tříd ekologického stavu pro vnitrozemské povrchové vody.

Odkazy
Ministerstvo životního prostředí: Mezinárodní spolupráce v ochraně vod
IKSE/MKOL Mezinárodní komise pro ochranu Labe
MKOO/IKSO Mezinárodní komise pro ochranu Odry
ICPDR/IKSD International Commission for the Protection of the Danube River
Ministerstvo životního prostředí: Projekt pilotního povodí Lužická Nisa

Implementace Rámcové směrnice v ČR v období 2000-2006

Rámcová směrnice: článek 3, příloha I; článek 5, příloha II a III; článek 8 a článek 15

Implementace Rámcové směrnice v ČR v období 2000-2006 popisují příslušné zprávy Evropské komisi:

Zpráva 2004 (článek 3: Koordinace administrativního uspořádání v rámci oblastí povodí)
Zpráva 2005 (článek 5: Charakteristiky oblasti povodí, vyhodnocení environmentálních důsledků lidské činnosti a ekonomická analýza užívání vody; článek 6: Registr chráněných území)
Zpráva 2007 (článek 8: Monitoring stavu povrchových vod, stavu podzemních vod a chráněných území)