Rámcová směrnice EU pro vodní politiku

Zdroj: Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České republice; Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; Praha, leden 2004

Rámcová směrnice - "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EC ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky" vstoupila v platnost 22.12.2000. Představuje nejvýznamější legislativní nástroj pro oblast vody, který bude v mezinárodním měřítku zaváděn v průběhu mnoha let a stane se hnací silou v celoevropském procesu ochrany vod až do roku 2027. Účelem Rámcové směrnice je stanovit sjednocující rámec pro ochranu a vodohospodářské využití vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod.

Dokumenty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EC ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
Rozhodnutí 2455/2001/EC Evropského parlamentu a Rady ustanovující seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a pozměňující směrnici 2000/60/EC
Odkazy
Europa (EUR-Lex): legislativa EU

Cíle

Rámcové směrnice: článek 1

Rámcová směrnice určuje rámec pro ochranu všech vod (včetně vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod), který:
 • zabrání dalšímu zhoršování, ochrání a zlepší stav vodních ekosystémů a, s ohledem na jejich potřebu vody, i stav suchozemských ekosystémů a mokřadů ;
 • podpoří trvale udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných vodních zdrojů;
 • povede ke zvýšené ochraně a zlepšení vodního prostředí, mimo jiné též prostřednictvím specifických opatření pro cílené snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a zastavení nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek;
 • zajistí cílené snižování znečištění podzemních vod a zabrání jejich dalšímu znečišťování, a
 • přispěje ke zmírnění účinků povodní a období sucha.

  Časový plán

  2003Transpozice Rámcové směrnice do národního právního řádu.
  Stanovení oblastí povodí a určení kompetentního úřadu.
  2004Dokončení analýz charakterik oblastí povodí a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod.
  Dokončení první analýzy užívání vody.
  Zřízení registru chráněných území.
  2006Ustavení programů pro sledování stavu vod
  Publikování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí k projednání s veřejností.
  2007Publikování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů hospodaření s vodou k projednání s veřejností.
  2008Publikování a zpřístupnění návrhů prvních plánů povodí k projednání s veřejností.
  2009Přijetí a zveřejnění prvních plánů povodí s příslušnými programy opatření.
  2012Realizace programů opatření.
  2015Dosažení environmentálních cílů určených prvními plány povodí: dosažení požadovaného zlepšení stavu vod (tzv. "dobrý stav")
  Přijetí a zveřejnění druhých plánů povodí s revidovanými programy opatření.
  2021Dosažení environmentálních cílů určených druhými plány povodí.
  Přijetí a zveřejnění třetích plánů povodí.
  2027Dosažení environmentálních cílů určených třetími plány povodí.

  Společná implementační strategie - CIS

  Současně s přijetím Rámcové směrnice byla Evropskou komisí utvořena Strategická koordinační skupina, která vypracovala Společnou implementační strategii (Common implementation strategy - CIS). Jejím účelem je sjednotit postupy při zavádění směrnice v jednotlivých zemích.

  V rámci CIS byly vytvořeny pracovní skupiny pod vedením zástupců jednotlivých zemí, které vypracovaly jednotné postupy pro zavádění požadavků Rámcové směrnice - tzv. "směrné dokumenty" ("guidance documents"). Dokumenty lze nalézt na internetové adrese Water Framework Directive CIRCA Library, české překlady vybraných dokumentů na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Směrné dokumenty jsou v praxi ověřovány v celoevropské síti 14 pilotních povodí.

  Dokumenty
  WFD Newsletter (1st Edition September 2003)
  Common Strategy on Implementation of the Water Framework Directive (May 2001)
  Common Strategy on Implementation of the Water Framework Directive 2003-2004
  Odkazy
  Water Framework Directive CIRCA Library
  Ministerstvo životního prostředí ČR: oddíl Životní prostředí > voda > Evropská unie
  Ministerstvo zemědělství ČR: oddíl Vodní hospodářství > plánování v oblasti vod > guidances

  Plánování v oblastech povodí

  Rámcová směrnice: článek 13

  Plánování v oblastech povodí je hlavním nástrojem sloužícím k plnění cílů Rámcové směrnice. Představuje cyklický - příprava, implementace a revize - 6ti letý proces, který tvoří následující hlavní části:

 • analýza charakteristik oblastí povodí a zhodnocení vlivů a dopadů lidské činnosti,
 • stanovení environmentálních cílů,
 • návrh a realizace programů monitoringu,
 • návrh a realizace programů opatření.

  Podávání zpráv

  Rámcová směrnice: článek 15, článek 3, příloha I; článek 5, příloha II a III; článek 8, příloha 5, článek 13

  V období 2000-2010 Rámcová směrnice vyžaduje od členských států splnění následujících reportingových povinností:
  Do 22.6.2004 poskytnout Evropské komisi informace podle článku 3 o kompetentních úřadech pro každou ze svých oblastí povodí (resp. část mezinárodní oblasti povodí).
  Do 22.3.2005 předložit Evropské komisi souhrnné zprávy o analýzách , požadovaných podle článku 5:
 • analýze charakterik oblastí povodí,
 • zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod; a
 • ekonomické analýze užívání vody.
  Do 22.3.2007 předložit Evropské komisi souhrnné zprávy o monitorovacích programech, navržených podle článku 8
  Do 22.3.2010 zaslat Evropské komisi a všem dalším dotčeným členským státům kopie plánů povodí.

  "Staré" směrnice Rady EU související s ochranou vod a jejich vztah k Rámcové směrnici

  Rámcová směrnice: článek 7, 10 a 22; příloha II, IV, V a VI

  SměrniceRámcová směrnice
  Směrnice Rady 75/440/EEC o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v Členských státechčl.22; příloha II
  Směrnice Rady 76/160/EEC o jakosti vody ke koupánípříloha II; příloha IV; příloha VI
  Směrnice Rady 76/464/EEC o znečištění způsobeném určitými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenstvíčl.22; příloha II
  Rozhodnutí Rady 77/795/EEC ustavující společný postup pro výměnu informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenstvíčl.22; příloha V
  Směrnice Rady 78/659/EEC o jakosti povrchových sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života rybčl.22; příloha II
  Směrnice Rady 79/869/EEC o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběrům pitné vody v Členských státechčl.22
  Směrnice Rady 79/923/EEC o požadované jakosti měkkýšových vodčl.22; příloha II
  Směrnice Rady 80/68/EEC o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeným určitými nebezpečnými látkamičl.22
  Směrnice Rady 91/271/EEC o čištění městských odpadních vodčl.10; příloha II; příloha IV; příloha VI
  Směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojůčl.10; příloha II; příloha IV; příloha VI
  Směrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody určené pro lidskou spotřebučl.7; příloha VI