Index:  jakost vody
Výsledky vyhledávání

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
Prohlížení dat
Uživatelské pohledy na data
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod
Stažení dat
Informace o datech a stažení dat: veřejně dostupná data ke stažení jsou k dispozici v sekci ISVS-VODA
Informační stránky  Horninové složení a přirozené pozadí látek v podzemních vodách
Informační stránky a data ke stažení  Vypouštění do povrchových (a podzemních) vod
  Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů
  Stav útvarů podzemních vod
Projekty
Projekty řešené VÚV TGM, v.v.i.
Stránky projektu  Bečva - monitoring
Sledování jakosti vody v Bečvě
Stránky projektu  Atmosférická depozice
Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek - projekt SS01010231
Stránky projektu  Rekreační potenciál vody v Praze
Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382
Stránky projektu  Čistá voda - zdravé město
Čistá voda - zdravé město. Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378
Stránky projektu  Voda pro Prahu
Voda pro Prahu - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118
Stránky projektu  Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha - projekt VI20172020097
Stránky projektu  Raci / Crayfish
Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků - projekt EHP-CZ02-OV-1-007-2014
Stránky projektu  Perlorodka
Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční - projekt MGSII-44
Stránky projektu  Eutrofizace
Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace - projekt TA02020808
Stránky projektu  Výzkum a ochrana hydrosféry
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů - projekt MZP0002071101
Stránky projektu  Hodnocení koupacích vod
Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání - projekt TA01020675
Stránky projektu  Jakost surové vody
Jakost surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou - projekt TA01010670
Stránky projektu  Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování
Vyhodnocení podle požadavků nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky