Odkazy
Internetové odkazy

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Česká republika
Odkaz na hlavní stránku  Vodohospodářský informační portál VODA
Odkaz  Aktuální stav sucha v České republice
Odkaz na hlavní stránku  Monitoring sucha a jeho dopadů
Odkaz  ISSaR - Informační systém statistiky a reportingu
Prezentace statistických dat o stavu a vývoji životního prostředí v České republice.
Odkaz na hlavní stránku  AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Odkaz na hlavní stránku  AOPK - Fragmentace říční sítě
Odkaz na podrobnosti k wms službám  AOPK - služby wms
Odkaz na hlavní stránku  CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Odkaz  Národní geoportál INSPIRE
Odkaz  NIKM - národní inventarizace kontaminovaných míst
Odkaz  CENIA: Informační systém EIA: Záměry na území České republiky
Odkaz na hlavní stránku  Geografická služba AČR
Odkaz  IZGARD: Internetový zobrazovač geografických armádních dat
Odkaz na hlavní stránku  ČGS - Česká geologická služba
Odkaz  Informační portál České geologické služby
Odkaz  Informační portál Státní geologické služby
Odkaz  České geologická služba: Mapy on-line
Odkaz na hlavní stránku  ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální
Odkaz  Geoportál ČÚZK
Zdroj výškopisných dat: Digitální model 4. generace, 5.generace a Digitální model povrchu 1. generace   Digitální model reliéfu ČR
Odkaz na hlavní stránku  Český hydrometeorologický ústav
Odkaz  ČHMÚ: Informační systém kvality ovzduší (ISKO): Znečištění ovzduší.
Odkaz  ČHMÚ: Informační systém kvality ovzduší (ISKO): Atmosférická depozice
Odkaz  ČHMÚ: Pasporty pesticidů
Odkaz  ČHMÚ: IS ARROW (Assessment and Reference reports of Water monitoring): Výběr objektů jakosti povrchových a podzemních vod
Odkaz  ČHMÚ: Aktuální vodní stavy a průtoky na tocích České republiky
Odkaz  ČHMÚ: Aktuální informace o počasí na území České republiky
Odkaz  ČHMÚ: Aktuální informace o počasí na území České republiky-webové kamery
Odkaz  ČHMÚ: Aktuální radarová data
Odkaz  ČHMÚ: Informace o kvalitě ovzduší v ČR: Seznam lokalit s analýzou atmosférických srážek
Odkaz na hlavní stránku  Český statistický úřad
Odkaz na hlavní stránku  Energetický regulační úřad (ERÚ)
Odkaz  Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
Odkaz na hlavní stránku  Informační platforma pro kulturní krajinu (Projekt s participací VÚV)
Odkaz na hlavní stránku  Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Odkaz na hlavní stránku  IRZ - Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
Odkaz na hlavní stránku  Koalice pro řeky
Odkaz  MZe: Registr půdy – LPIS
Systém evidence kontaminovaných míst - odkaz  MŽP: SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst
Odkaz na hlavní stránku  POVIS - Povodňový informační systém Ministerstva životního prostředí
Odkaz na hlavní stránku  Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM)
Odkaz na hlavní stránku  Státní rostlinolékařská správa
Odkaz  Spotřeba přípravků na ochranu rostlin
Odkaz na hlavní stránku  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Odkaz  Geoportál ÚHÚL
Odkaz na hlavní stránku  Veřejný registr půdy - LPIS
Odkaz na hlavní stránku  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Odkaz  Informační systém melioračních staveb (VÚMOP).
Odkaz  SOWAC GIS - GIS for Soil and Water Conservation
Odkaz  Suché jezy
  Mezinárodní instituce a informační zdroje
Odkaz na hlavní stránku  CIRCA - Communication Information Resource Centre Administrator
Odkaz  WFD CIRCA: Library
Odkaz na hlavní stránku  Copernicus (dříve GMES)-Evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti
Europe´s eyes on Earth
Odkaz na hlavní stránku  Copernicus (dříve GMES) v České republice
Odkaz na hlavní stránku  EEA - The European Environment Agency
Odkaz  EIONET - European Environment Information and Observation Network: Central Data Repository
Odkaz na hlavní stránku  European Commission
Odkaz  DG Environment: water
Odkaz  DG Environment: SEIS - Shared Environmental Information System
Odkaz  Joint Research Centre
Odkaz na hlavní stránku  EUROPA – Oficiální internetové stránky Evropské unie
Odkaz  Bílé knihy
Odkaz  Právní předpisy a smlouvy
Odkaz  E-PRTR - The European Pollutant Release and Transfer Register
Odkaz na hlavní stránku  GENASIS - Global Environmental Assessment Information System
Odkaz na hlavní stránku  INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in the European Community
Odkaz na hlavní stránku  NESIS - A network to enhance a European Environmental Shared and Interoperable Information System
Odkaz  SOCOPSE - Source control of priority substances in Europe
Odkaz na hlavní stránku  WISE - The Water Information System for Europe
Odkaz  WISE: Data and maps
  Mezinárodní komise
Odkaz na hlavní stránku  Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje
Odkaz na hlavní stránku  Mezinárodní komise pro ochranu Labe
Odkaz na hlavní stránku  Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
  Státní a národní instituce a informační zdroje
Odkaz na hlavní stránku  FGG Elbe - Flussgebietsgemeinschaft Elbe
Odkaz na hlavní stránku  LAWA - Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser
Odkaz na hlavní stránku  WasserBLIcK

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky