13.9.2017

Aktualizace publikačních výstupů na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly aktualizovány publikační výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.9.2017

Zpřístupnění stránek projektu Želivka.

Zpřístupnili jsme stránky projektu „Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha“ (doposud byly stránky přístupné pouze pro řešitele projektu).

Další informace naleznete na stránkách projektu.

23.8.2017

Doplnění prezentací ze seminářů na téma HEIS VÚV.

Na stránky jsme doplnili prezentace ze seminářů na téma HEIS VÚV realizovaných v letošním roce (seminář pro studenty ČVUT v Praze, květen 2017 a semináře na pracovištích VÚV TGM v Praze, Brně a Ostravě, leden 2017).

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS“.

11.8.2017

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme začali postupně do mapového prohlížeče doplňovat informace o výskytu invarních druhů raků. Zároveň jsme pro řešitele podílející se na řešení projektu zpřístupnili také editační režim mapové aplikace.

Viz záložky „Data“ a „Aktuálně“ na stránkách projektu.

10.8.2017

Úpravy systému zobrazování tabulkových dat.

Provedli jsme funkční úpravy systému zobrazování tabulkových dat. Pokud je výsledkem dotazu pouze jeden záznam, automaticky se nyní zobrazí ve formátu detailní informace (na tzv. „souhrnné“ zobrazení, tedy zobrazení vybraného záznamu jako řádku tabulky, je možné přejít pomocí tlačítka pod zobrazením dat vybraného záznamu). Zároveň jsme provedli drobné úpravy funkčnosti ovládacích prvků (tlačítek) aplikace.

Viz například Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

31.7.2017

Doplnění a aktualizace stránek Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod.

Doplnili a aktualizovali jsme informace dostupné na stránkách Výstupů dílčího úkolu „Vyhodnocení dopadu sucha na užívání vod“, řešeného v rámci podpory výkonu státní správy v problematice sucho.

Viz stránky projektu.

26.7.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Úvodní stránka projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byla aktualizována, na stránku jsme doplnili nové obrázky/fotografie.

Viz stránky projektu.

20.7.2017

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

14.7.2017

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stránkách aktivity byla doplněna stručná informace o průběhu řešení první etapy a zároveň byly doplněny, resp. aktualizovány obrázky v záhlaví a textu stránek.

Viz stránky aktivity projektu.

23.6.2017

Doplnění prezentace z přednášky na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránky projektu byl přidán soubor s prezentací „Vliv predátorů na migraci raků v toku“ z březnové přednášky ve Vílanci u Jihlavy.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

20.6.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

16.6.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace obsahu stránek a doplnění výstupů.

Stránky projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byly aktualizovány, v záhlaví stránek byly doplněny rychlé odkazy na vybrané výstupy, byla upravena úvodní stránka a dále byly přidány další výstupy (prezentace, odkazy na videa na YouTube).

Viz stránky projektu.

12.6.2017

Aktualizace publikačních výstupů na stránkách projektu Spotřeba vody.

Na stránkách projektu „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ byly aktualizovány (doplněny) publikační výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

7.6.2017

Aktualizace stránek projektu Vodní stopa.

Stránky projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly přepracovány, došlo k dílčím úpravám jejich obsahu a zároveň byly na stránky doplněny nové publikační výstupy.

Viz stránky projektu.

1.6.2017

Doplnění grafů na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly do výstupů doplněny nové grafy (organické látly v biotě - venlafaxine ve svalovině). Zároveň byly provedeny drobné úpravy zobrazení některých dalších grafů.

Viz záložky „Výstupy“ a „Data“ na stránkách projektu.

26.5.2017

Aktualizace stránek projektu Spotřeba vody.

Stránky projektu „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ byly přepracovány do nové, přehlednější podoby, zároveň došlo k drobným aktualizacím obsahu.

Viz stránky projektu.

23.5.2017

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla do fotogalerií raků doplněna (zatím první) fotografie raka mramorovaného, šestého druhu raka vyskytujícího se v naší přírodě. Dále byly také aktualizovány informace o průběhu řešení projektu (realizovaná koordinační schůzka).

Viz záložky „Podrobnosti“ a „Aktuálně“ na stránkách projektu.

18.5.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - doplnění výstupů a dokumentů.

Na stránky projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byly přidány další výstupy (výstupy Edukačního programu - prezentace, video) a dokumenty (texty zpráv za rok 2016 a závěrečné zprávy).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

4.5.2017

Informace o projektu Raci/Crayfish v brožuře EHP a Norských fondů.

Byla vydána brožura „Pečujeme. O životní prostředí.“ věnovaná vybraným projektům podpořeným z EHP a Norských fondů v rámci programu „CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“. Těší nás, že mezi projekty prezentované v brožuře byl vybrán také náš projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

26.4.2017

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

další...